กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครงานราชการ (คนพิการ) วุฒิ ปวช.-ปวส. จำนวน 2 อัตรา

0
2382

งานราชการ กระทรวงพาณิชย์

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล (คนพิการ) เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช., ปวท. และ ปวส. จำนวน 2 อัตรา โดยผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ กระทรวงพาณิชย์ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครงาน กระทรวงพาณิชย์

 

งานราชการ กระทรวงพาณิชย์

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (คนพิการ)  จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงานราชการ กระทรวงพาณิชย์

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล (คนพิการ) เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช., ปวท. และ ปวส. จำนวน 2 อัตราโดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ กระทรวงพาณิชย์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

 

เอกสารต้นฉบับ งานราชการ กระทรวงพาณิชย์