ข่าวงาน!!! กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครบุคคล เข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 19 อัตรา

0
29810

สมัครงาน กรมป่าไม้

กรมป่าไม้ มีประสงค์จะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวนทั้งสิ้น 8 ตำแหน่ง รวม 19 อัตรา

สมาชิกท่านใดที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการ กรมป่าไม้ ตามประกาศสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน กรมป่าไม้

ตำแหน่งงานเปิดรับสมัคร

 1. ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน :
  10,430 บาท
  สถานที่ปฏิบัติงาน :
  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน :
  11,280 บาท
  สถานที่ปฏิบัติงาน : 
  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น)

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรกรรม
 3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 4 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 13,800 
  บาท
  สถานที่ปฏิบัติงาน : 
  สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 2 อัตรา / สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
 4. ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 
  11,280 บาท
  สถานที่ปฏิบัติงาน : 
  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 4 (ตาก) 1 อัตรา / สำนักจัดการทรัพยาการป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) 1 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • มีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับงานที่ต้องปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี (ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน)
 5. ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 4 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 
  11,280 บาท
  สถานที่ปฏิบัติงาน : 
  สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 6. ตำแหน่งช่างสำรวจ จำนวน 4 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 
  11,280 บาท
  สถานที่ปฏิบัติงาน : 
  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น)

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ
 7. ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน 2 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 
  13,800 บาท
  สถานที่ปฏิบัติงาน : 
  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น)

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม
 8. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 
  18,000 บาท
  สถานที่ปฏิบัติงาน : 
  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
 9. ตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ จำนวน 3 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน : 
  18,000 บาท
  สถานที่ปฏิบัติงาน : 
  สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 1 อัตรา / สำนักการอนุญาติ 2 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระุดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์

การสมัครงาน กรมป่าไม้

สมาชิกท่านใดที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการ กรมป่าไม้ ตามประกาศสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ https://forest.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 23 – 31 กรกฎาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>> คลิก