ด่วน!!! “บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท.)” เปิดรับสมัครพนักงาน เช็ครายละเอียดตำแหน่งงาน ปี 2562

0
216826

สมัครงาน ทอท

(Update: 07/02/2019)

ทอท. เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทจำกัด (มหาชน) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้ง ดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน ปัจจุบันมีท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่านอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (ทอท) มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวของ ทอท. ในตำแหน่งต่างๆ รวมทั้งสิ้น 794 อัตรา

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครงาน ทอท ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว สามารถ สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2562 – 15 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงานการท่าอากาศยานไทย

สมัครงาน ทอท

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 1. ตำแหน่งแพทย์อาวุโส ระดับ 6 จำนวน 1 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 2. ตำแหน่งพยาบาล ระดับ 3-4 / พยาบาลอาวุโส ระดับ 5-6 ฝ่ายการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
 3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 3-4 ฝ่ายบัญชี จำนวน 2 อัตรา
 4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุระดับ 3-4 ฝ่ายพัสดุ จำนวน 4 อัตรา
 5. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัยท่าอากาศยาน จํานวน 2 อัตรา
 6. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิครักษาความปลอดภัยระดับ 3-4 ฝ่ายมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยกิจการการบิน จํานวน 2 อัตรา
 7. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับ 3-4 ฝ่ายความปลอดภัยในการทํางานและอาชีวอนามัย จํานวน 4 อัตรา
 8. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ระดับ 3-4 ฝ่ายระบบสารสนเทศ จํานวน 5 อัตรา
 9. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ระดับ 3-4 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จํานวน 2 อัตรา
 10. ตําแหน่งวิศวกร ระดับ 3-4 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 4 อัตรา
 11. ตําแหน่งวิศวกร ระดับ 3-4 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 3 อัตรา
 12. ตําแหน่งวิศวกรอาวุโส ระดับ 5-6 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 1 อัตรา
 13. ตําแหน่งวิศวกร ระดับ 3-4 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 3 อัตรา
 14. ตําแหน่งวิศวกร ระดับ 3-4 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 1 อัตรา
 15. ตําแหน่งวิศวกร ระดับ 3-4 หรือ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3-4 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 2 อัตรา
 16. ตําแหน่งสถาปนิกอาวุโสระดับ 5-6 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 2 อัตรา
 17. ตําแหน่งสถาปนิก ระดับ 3-4 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 1 อัตรา
 18. ตําแหน่งสถาปนิก ระดับ 3-4 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 2 อัตรา
 19. ตําแหน่งสถาปนิก ระดับ 3-4 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 1 อัตรา
 20. ตําแหน่งช่างโยธาอาวุโส ระดับ 5-6 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 1 อัตรา
 21. ตําแหน่งช่างโยธา ระดับ 2-4 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 1 อัตรา
 22. ตําแหน่งช่างเทคนิคอาวุโสระดับ 5-6 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 1 อัตรา
 23. ตําแหน่งช่างเทคนิค ระดับ 2-4 สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง จํานวน 2 อัตรา
 24. ตําแหน่งช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ฝ่ายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 12 อัตรา
 25. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ระดับ 3-4 จํานวน 2 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 26. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับ 3-4 ฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง จํานวน 1 อัตรา
 27. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ระดับ 3-4 ฝ่ายสิ่งแวดล้อม จํานวน 1 อัตรา
 28. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับ 3-4 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ จํานวน 2 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 29. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 3-4 ฝ่ายบัญชีและการเงิน จํานวน 2 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 30. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ส่วนปฏิบัติการความปลอดภัยกิจการการบิน ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน จํานวน 10 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 31. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน จํานวน 13 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 32. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน ระดับ 3-4 ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย จํานวน 2 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 33. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ทําลายวัตถุระเบิด ระดับ 3 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จํานวน 3 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 34. ตําแหน่งวิศวกร ระดับ 3-4 ส่วนระบบจําหน่ายไฟฟ้าฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล จํานวน 1 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 35. ตําแหน่งวิศวกร ระดับ 3-4 ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล จํานวน 2 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 36. ตําแหน่งช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล จํานวน 12 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 37. ตําแหน่งช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล จํานวน 6 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 38. ตําแหน่งช่างโยธา ระดับ 2-4 ฝ่ายสนามบินและอาคาร จํานวน 4 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 39. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ช่าง ระดับ 1-3 ฝ่ายสนามบินและอาคาร จํานวน 7 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 40. ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานด้านการเงิน จํานวน 6 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 41. ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ส่วนศูนย์รักษาความปลอดภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จํานวน 8 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 42. ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย จํานวน 89 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 43. ตําแหน่งลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานด้านการขนส่งสินค้าในเขตปลอดอากร ฝ่ายบริหารการขนส่งสินค้าทางอากาศ จํานวน 10 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 44. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3-4 ฝ่ายพัสดุท่าอากาศยาน จํานวน 1 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 45. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 3-4 ส่วนบัญชี ฝ่ายการพาณิชย์ การเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานดอนเมือง
 46. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ศูนย์บริหารการขนส่งสาธารณะ จํานวน 6 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานดอนเมือง
 47. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ส่วนบริการเขตการบิน ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน จํานวน 6 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานดอนเมือง
 48. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ทําลายวัตถุระเบิด ระดับ 3 ส่วนศูนย์รักษาความปลอดภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จํานวน 1 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานดอนเมือง
 49. ตําแหน่งวิศวกร ระดับ 3-4 ส่วนระบบปรับอากาศ ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล จํานวน 1 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานดอนเมือง
 50. ตําแหน่งช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ฝ่ายสนามบินและอาคาร จํานวน 5 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานดอนเมือง
 51. ตําแหน่งช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ส่วนไฟฟ้า ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล จํานวน 2 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานดอนเมือง
 52. ตําแหน่งช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ส่วนเครื่องกลและสายพานลําเลียง ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล จํานวน 2 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานดอนเมือง
 53. ตําแหน่งช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ส่วนอุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล จํานวน 9 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานดอนเมือง
 54. ตําแหน่งช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ส่วนระบบปรับอากาศ ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องกล จํานวน 2 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานดอนเมือง
 55. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ช่าง ระดับ 1-3 ฝ่ายสนามบินและอาคาร จํานวน 6 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานดอนเมือง
 56. ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานด้านการเงิน ส่วนการเงิน ฝ่ายการพาณิชย์ การเงินและบัญชี จํานวน 5 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานดอนเมือง
 57. ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี) ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน จํานวน 108 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานดอนเมือง
 58. ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง) ปฏิบัติงานตรวจค้น ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จํานวน 50 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานดอนเมือง
 59. ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง) ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จํานวน 56 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานดอนเมือง
 60. ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย จํานวน 20 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานดอนเมือง
 61. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3-4 ส่วนพัสดุ จํานวน 3 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานดอนเมือง
 62. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ระดับ 3-4 ส่วนอํานวยการ จํานวน 1 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 63. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3-4 ส่วนพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 64. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับ 3-4 ส่วนพาณิชย์และการเงิน จํานวน 2 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 65. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 3-4 ส่วนพาณิชย์และการเงิน จํานวน 2 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 66. ตําแหน่งนิติกร ระดับ 3-4 ส่วนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล จํานวน 2 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 67. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 3-4 ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ จํานวน 1 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 68. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ส่วนปฏิบัติการเขตการบิน จํานวน 3 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 69. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิครักษาความปลอดภัย ระดับ 3-4 ส่วนมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย จํานวน 1 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 70. ตําแหน่งสถาปนิก ระดับ 3-4 ส่วนบํารุงรักษา จํานวน 1 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 71. ตําแหน่งช่างโยธา ระดับ 2-4 ส่วนบํารุงรักษา จํานวน 1 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 72. ตําแหน่งช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ส่วนบํารุงรักษา จํานวน 3 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 73. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ช่าง ระดับ 1-3 ส่วนบํารุงรักษา จํานวน 1 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 74. ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ส่วนดับเพลิงและกู้ภัย จํานวน 7 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 75. ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง) ปฏิบัติงานตรวจค้น ส่วนรักษาความปลอดภัย จํานวน 18 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 76. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 3-4 ส่วนพัสดุ จํานวน 2 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
 77. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระดับ 3-4 ส่วนพาณิชย์และการเงิน จํานวน 1 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
 78. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ส่วนปฏิบัติการเขตการบิน จํานวน 5 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
 79. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ส่วนบริการท่าอากาศยาน จํานวน 1 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
 80. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิครักษาความปลอดภัย ระดับ 3-4 ส่วนมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย จํานวน 1 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
 81. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ทําลายวัตถุระเบิด ระดับ 3 ส่วนรักษาความปลอดภัย จํานวน 1 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
 82. ตําแหน่งช่างโยธา ระดับ 2-4 ส่วนบํารุงรักษา จํานวน 1 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
 83. ตําแหน่งช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ส่วนบํารุงรักษา จํานวน 1 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
 84. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ช่าง ระดับ 1-3 ส่วนบํารุงรักษา จํานวน 2 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
 85. ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี) ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ส่วนปฏิบัติการเขตการบิน จํานวน 6 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
 86. ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ส่วนดับเพลิงและกู้ภัย จํานวน 16 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
 87. ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง) ปฏิบัติงานตรวจค้น ส่วนรักษาความปลอดภัย จํานวน 5 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง
 88. ตําแหน่งแพทย์อาวุโส ระดับ 6 ส่วนการแพทย์ ท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 1 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานภูเก็ต
 89. ตําแหน่งพยาบาล ระดับ 3-4 / พยาบาลอาวุโส ระดับ 5-6 ส่วนการแพทย์ จํานวน 3 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานภูเก็ต
 90. ตําแหน่งเภสัชกร ระดับ 3-4 ส่วนการแพทย์ จํานวน 1 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานภูเก็ต
 91. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ระดับ 3-4 จํานวน 9 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานภูเก็ต
 92. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ระดับ 3-4 ฝ่ายอํานวยการท่าอากาศยานภูเก็ต จํานวน 2 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานภูเก็ต
 93. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับ 3-4 ฝ่ายแผนงาน การพาณิชย์และการเงิน จํานวน 6 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานภูเก็ต
 94. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 3-4 ฝ่ายแผนงาน การพาณิชย์และการเงิน จํานวน 3 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานภูเก็ต
 95. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ส่วนบริการเขตการบิน ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน จํานวน 6 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานภูเก็ต
 96. ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน ระดับ 3-4ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน จํานวน 7 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานภูเก็ต
 97. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ส่วนบริการท่าอากาศยาน จํานวน 8 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานภูเก็ต
 98. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ส่วนบริการผู้โดยสาร จํานวน 3 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานภูเก็ต
 99. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ส่วนบริการผู้โดยสาร จํานวน 3 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานภูเก็ต
 100. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน ระดับ 3-4ฝ่ายบํารุงรักษา จํานวน 4 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานภูเก็ต
 101. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3-4ฝ่ายบํารุงรักษา จํานวน 3 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานภูเก็ต
 102. ตําแหน่งวิศวกร ระดับ 3-4 ส่วนสนามบินและอาคาร ฝ่ายบํารุงรักษา จํานวน 1 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานภูเก็ต
 103. ตําแหน่งวิศวกร ระดับ 3-4 ฝ่ายบํารุงรักษา จํานวน 1 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานภูเก็ต
 104. ตําแหน่งช่างโยธา ระดับ 2-4 ส่วนสนามบินและอาคาร ฝ่ายบํารุงรักษา จํานวน 2 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานภูเก็ต
 105. ตําแหน่งช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ส่วนสนามบินและอาคาร ฝ่ายบํารุงรักษา จํานวน 2 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานภูเก็ต
 106. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ช่าง ระดับ 1-3 ส่วนสนามบินและอาคาร ฝ่ายบํารุงรักษา จํานวน 3 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานภูเก็ต
 107. ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี) ปฏิบัติงานจัดการอาคารและลานจอดรถยนต์ ฝ่ายการท่าอากาศยาน จํานวน 40 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานภูเก็ต
 108. ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย ฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย จํานวน 32 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานภูเก็ต
 109. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ระดับ 3-4 ฝ่ายอํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ จํานวน 2 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 110. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ระดับ 3-4 จํานวน 3 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 111. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยาน จํานวน 2 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 112. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน ระดับ 3-4ฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยาน จํานวน 8 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 113. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ทําลายวัตถุระเบิด ระดับ 3ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จํานวน 3 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 114. ตําแหน่งช่างโยธา ระดับ 2-4 ฝ่ายบํารุงรักษา จํานวน 2 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 115. ตําแหน่งช่างเทคนิค ระดับ 2-4ฝ่ายบํารุงรักษา จํานวน 1 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 116. ตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย จํานวน 11 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 117. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 ฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยาน จํานวน 2 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 118. ตําแหน่งช่างเทคนิค ระดับ 2-4 ฝ่ายบํารุงรักษา จํานวน 1 อัตรา
  – สถานที่ปฏิบัติงาน : ท่าอากาศยานเชียงใหม่

การสมัครงาน ท่าอากาศยานไทย

ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่  11 กุมภาพันธ์ 2562 – 15 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 11.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.30 – 16.00 น. ณ สถานที่ต่างๆ ตามในประกาศกำหนด

เอกสารรายละเอียดการสมัครงาน >>> คลิก