งานราชการ กรมทางหลวงชนบท รับสมัคร วุฒิปริญญาตรี – โท 20 ตำแหน่ง

0
1401
กรมทางหลวงชนบท

งานราชการ กรมทางหลวงชนบท

กรมทางหลวงชนบท จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) และวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) รวม 20 ตำแหน่ง โดยปฏิบัติงาน ณ ส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค

สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงานราชการ กรมทางหลวงชนบท ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 – 31 กรกฎาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กรมทางหลวงชนบทงานราชการ กรมทางหลวงชนบท

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 ตำแหน่ง

  2. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วุฒิปริญญาโท จำนวน 18 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)

  1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือวิศวกรรมโครงสร้าง หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  2. ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฏหมายกำหนด
  3. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558

ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)

  1. ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือวิศวกรรมโครงสร้าง หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  2. ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฏหมายกำหนด
  3. ต้อง เป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป และได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2558

 

การสมัครงาน กรมทางหลวงชนบท

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 – 31 กรกฎาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

กรมทางหลวงชนบท จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ทางเว็บไซต์ http://job.drr.go.th หรือ http://www.drr.go.th หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>งานราชการ กรมทางหลวงชนบท