ตำแหน่งงานว่าง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รีบสมัครด่วน!!!

0
20135

สมัครงาน ธอส.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างธนาคาร จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ออกบูธ แนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อของธนาคาร และเป็นพิธีกรดำเนินรายการในงานต่างๆ สังกัดฝ่ายพัฒนาธุรกิจสินเชื่อ (ส่วนตลาดสินเชื่อเชิงกิจกรรม) สัญญาจ้างคราวละ 1 ปี โดยมีคุณสมบัติและรายละเอียดการรับสมัครงาน ธอส. ดังนี้

สมัครงาน ธนาคาร ธอส

สมัครงาน ธอส.

ตำแหน่งงานว่าง

ลูกจ้างธนาคาร จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติทั่วไป

 1. มีสัญชาติไทย
 2. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 3. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ หรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 4. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
 5. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 6. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 7. ไม่เป็นผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลารอการลงโทษ หรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณีเกินห้าปี

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ธอส.

 1. เพศชาย และเพศหญิง
 2. สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์
 3. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 4. อายุไม่เกิน 25 ปี (นับถึงวันที่รับสมัคร)
 5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถเป็นพิธีกรได้
 6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 

เอกสารประกอบการรับสมัครงาน ธอส. (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)

 1. สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) และสำเนาใบปริญญาบัตร
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. หนังสือรับรองประสบการณ์ (การผ่านงาน)
 5. รูปถ่าย หน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 6. รูปถ่ายเต็มตัว ขนาด 4×6 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
 7. ใบสำคัญทางทหาร เช่น สด.8 หรือ สด.43 (เพศชาย)
 8. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล

 

กำหนดการ/สถานที่รับสมัครงาน ธอส.

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 0 2202 1673 และ 0 2202 1847  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม พ.ศ.2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ในเวลาทำการ เวลา 09.00 – 15.30 น. (พักเที่ยง)

ทั้งนี้ ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนการพนักงาน อาคาร 2 ชั้น 11 หรือ www.ghbank.co.th ในวันที่ 9 มีนาคม 2559