<ด่วนที่สุด> ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.) เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ 2 อัตรา

0
5573

ประกาศรับสมัครงานธนาคาร ธกส.

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารเชียวชาญเฉพาะด้าน โดยจะบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานธนาคาร ไม่สูงกว่าระดับ 11 เพื่อปฏิบัติงานประจำฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา และปฏิบัติงานประจำฝ่ายบริหารการเงิน จำนวน 1 อัตรา

สำหรับสมาชิกที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) กำหนด สามารถสมัครงานธนาคารผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของธนาคารได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 28 เมษายน 2558

สมัครงาน ธกส

 

สมัครงานธนาคาร ธกส.

ตำแหน่งงานธนาคารที่เปิดรับ

 1. ปฏิบัติงานประจำฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

 2. ปฏิบัติงานประจำฝ่ายบริหารการเงิน จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. ตำแหน่งปฏิบัติงานประจำฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมเครือข่ายสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม ระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีคอมพิวเอร์ การจัดการสารสนเทศ วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ จากสถาบันการศึกษที่ ก.พ.รับรอง
 2. หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่จ้อยกว่า 55 หรือมีผลคะแนน IEF TS ไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์) โดยผู้ที่มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามกล่าวข้างต้น จะได้คะแนนเพิ่มในการสอบสัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษ
 3. ต้องมีประสบการณ์การทำงานรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี
 4. หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานระบบงาน HRIS หรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากสถาบันการเงิน จะได้คะแนนเพิ่มในการสอบสัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษ

2. ตำแหน่งปฏิบัติงานประจำฝ่ายบริหารการเงิน

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง การเงิน วิศวกรรมทางการเงิน จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
 2. มีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่จ้อยกว่า 55 หรือมีผลคะแนน IEF TS ไม่น้อยกว่า 5 หรือผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์)
 3. ต้องมีประสบการณ์การทำงานรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี
 4. หากมีใบประกาศวิชาชีพ CISA หรือ CFA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วิธีการสมัครงานธนาคาร

 1. ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศรับสมัครงานธนาคาร ให้ครบถ้วนและรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณ๊ที่ดำเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
 2. ผู้ที่สนใจสมัครงานธนาคาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศรับสมัครงานธนาคาร สามารถสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.jobtopgun.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่ กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่บางเขน อาคาร Tower ชั้น 16 วันจันทร์ – ศุกร์ (เฉพาะเวลา 09.00 – 16.30 น. ในวันทำการเท่านั้น) ซึ่งธนาคารกำหนดให้มีการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 28 เมษายน 2558 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่องานที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก หมายเลขโทรศัพท์ 0 2558 6555 ต่อ 8331-2, 8334-5

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>Download Link