ธนาคารแห่งประเทศไทย (แบงค์ชาติ) รับสมัคร นักบัญชี วุฒิปริญญาตรี

0
3957

สมัครงาน แบงค์ชาติ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือ แบงค์ชาติ ที่รู้จักกันดี กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย ในตำแหน่ง นักบัญชี วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 23,700 บาท โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังปรากฏในเอกสารต้นฉบับ แนบท้ายประกาศ

สมาชิกท่านใดที่สนใจงานธนาคาร ต้องการสมัครงาน แบงค์ชาติ ในตำแหน่ง นักบัญชี สามารถสมัครงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2559

สมัครงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

สมัครงาน แบงค์ชาติ

ตำแหน่งงานว่าง

  1. นักบัญชี วุฒิปริญญาตรี

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือสาขาวิชาอื่นที่เทียบ (ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 2.7) หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ/หรือ มีใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีอนุญาต (CPA) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนหรือบัญชีบริหารอย่างน้อย 1 ปี

 

อัตราเงินเดือนเริ่มต้น

  1. อัตราเงินเดือนเริ่มต้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรี 23,700 บาท
  2. หากมีวุฒิการศึกษาที่ตรงและเป็นประโยชน์ต่องาน ธปท. ปริญญาโท 26,070 บาท หรือปริญญาเอก 28,440 บาท
  3. ประสบการณ์ที่ตรงและเป็นประโยชน์กับ ธปท. ปีละไม่เกิน 5% สูงสุดไม่เกิน 5 ปี และไม่เกิน 20%
  4. เงินเพิ่ม เช่น ประสบการณ์ทำงาน, คุณสมบัติอื่นๆ สูงกว่าคุณสมบัติของงาน เช่น CPA / CPA รวมแล้วทั้งหมด ไม่เกิน 50%ของอัตราเงินเดือนเริ่มต้นพื้นฐานตามตำแหน่งงานที่บรรจุ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • แผนกบริหารงานบุคคล 1-2 ส่วนทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคคล
  • โทร. 02-356-8524 หรือ E-mail ที่ [email protected]

 

หมายเหตุ : ต้องปฏิบัติงานประจำที่ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

หากมีตำแหน่งงานอื่นที่มีลักษณะงานและต้องการงานที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันว่างเพิ่มเติมภายหลัง ธปท.จะพิจารณาผู้สมัครงานสำหรับตำแหน่งงานดังกล่าวด้วย โดยจะได้สอบถามความสมัครใจของผู้สมัครประกอบการพิจารณา

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงาน แบงค์ชาติ