บริษัท การท่าอากาศยานไทย (ทอท.) รับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ 344 อัตรา

0
24380

สมัครงาน ทอท.

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้าง (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ของ ทอท. ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518

สมัครงาน ทอท. ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจครั้งนี้ เปิดรับสมัครงาน 344 อัตรา สำหรับผู้ที่สนใจ สมัครงาน ทอท. ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 18 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงานการท่าอากาศยานไทย

 สมัครงาน ทอท.

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 1. นิติกรอาวุโส ระดับ 5-6
 2. นิติกร ระดับ 3-4
 3. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ระดับ 3-4
 4. เจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 / เจ้าหน้าที่นิรภัยท่าอากาศยานอาวุโส ระดับ 5-6
 5. วิศวกร ระดับ 3
 6. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
 7. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย
 8. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ 3
 9. เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน ระดับ 3 (ภาษาจีน)
 10. วิศวกร ระดับ 3
 11. เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล ระดับ 3
 12. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตรวจค้น
 13. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
 14. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย
 15. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ 3
 16. เจ้าหน้าที่การเงิน ระดับ 3
 17. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการท่าอากาศยาน ระดับ 3
 18. เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน ระดับ 3 (ภาษารัสเซีย)
 19. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
 20. เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน ระดับ 3-4 (ภาษาจีน)
 21. วิศวกร ระดับ 3-4 (วิศวกรรมเครื่องกล)
 22. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
 23. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย
 24. เจ้าหน้าที่บริการท่าอากาศยาน ระดับ 3 (ภาษาจีน)
 25. วิศวกร ระดับ 3-4 (วิศวกรรมเครื่องกล)
 26. สถาปนิก ระดับ 3-4 ส่วนบำรุงรักษา
 27. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย
 28. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ 3
 29. ช่างเทคนิค ระดับ 2
 30. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย
 31. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย
 32. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตรวจค้น
 33. แพทย์อาวุโส ระดับ 6 ส่วนการแพทย์
 34. แพทย์อาวุโส ระดับ 6 ส่วนบริการทางการแพทย์

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้าง (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ของ ทอท. โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ระยะเวลา และสถานที่รับสมัครงาน ทอท.

ผู้สมัคร ต้องยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม – 18 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ส่วนสถานที่รับสมัครนั้น ตรวจสอบได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศ

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน