รับสมัครงานราชการ กรมการขนส่งทางบก วุฒิปริญญาตรี 1 อัตรา

0
960
กรมการขนส่งทางบก

ประกาศรับสมัครงานราชการ 2558

กรมการขนส่งทางบก กำลังจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยผู้สนใจที่จะสมัครงานราชการ ในครั้งนี้ จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดไว้

ก่อนทำการสมัครงานออนไลน์ ผู้สมัครงานราชการ จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติให้ดี เพราะการสมัครงานนั้น สามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก จะเปิดรับสมัครงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 4 – 26 ธันวาคม 2557

กรมการขนส่งทางบก

สมัครงานราชการ กรมการาขนส่งทางบก

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ  จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฏหมายกำหนด
  2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันของ ก.พ.

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  • ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
  • ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมเครื่องกล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
  • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 26 ธันวาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ โดยมีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 230 บาท ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

กรมการขนส่งทางบก จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 16 มกราคม 2557 ทางเว็บไซต์ http://job.dlt.go.th หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”

 

อ่านรายละเอียดทั้งหมด>>>>งานราชการที่เปิดสอบ