สถาบันการบินพลเรือน เปิดสอบงานราชการ 20 ตำแหน่ง

0
3214

งานราชการที่เปิดสอบ

สถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในตำแหน่งต่างๆ รวม 20 ตำแหน่ง ซึ่งผู้ที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการที่เปิดสอบ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

สถาบันการบินพลเรือน

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. หัวหน้าสำนักงานทรัพยากรบุคคล  จำนวน 1 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1  จำนวน 1 อัตรา
 3. พนักงานการเงิน 1  จำนวน 1 อัตรา
 4. พนักงานประชาสัมพันธ์ 1  จำนวน 1 อัตรา
 5. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 1 จำนวน 1 อัตรา
 6. ครูวิชาภาคพื้น แผนกวิชาช่างอากาศยาน  จำนวน 2 อัตรา
 7. ครูวิชาภาคพื้น แผนกวิชาช่างเครื่องวัด  จำนวน 2 อัตรา
 8. ช่างอากาศยาน 1  จำนวน 2 อัตรา
 9. พนักงานพัสดุเครื่องบิน จำนวน 1 อัตรา
 10. ครูวิชาภาคพื้น กองวิชาบริหารการเงิน จำนวน 2 อัตรา
 11. ครูวิชาภาคพื้น กองวิชาบริการการบิน จำนวน 1 อัตรา
 12. ครูวิชาภาคพื้น กองวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน จำนวน 1 อัตรา
 13. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 (วิเทศสัมพันธ์) จำนวน 2 อัตรา
 14. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ผนกกิจการนักศึกษา จำนวน 1 อัตรา
 15. ครูการบิน จำนวน 10 อัตรา
 16. ครูวิชาภาคพื้น จำนวน 1 อัตรา
 17. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1  จำนวน 1 อัตรา
 18. บรรณารักษ์ 1  จำนวน 1 อัตรา
 19. เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์  จำนวน 1 อัตรา
 20. พนักงานซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สถาบันการบินพลเรือน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในตำแหน่งต่างๆ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด
ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการที่เปิดสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานทรัพยากรบุคคล สถาบันการบินพลเรือน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

 

เอกสารต้นฉบับ งานราชการที่เปิดสอบ