สมัครงาน บริษัท การบินไทย [นักศึกษาฝึกงาน]

0
5259

การฝึกงาน การบินไทย

ฝึกงาน การบินไทย สมัครไม่ยากอย่างที่คิด น้องๆ นักศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่สถานะการฝึกงาน ย่อมต้องอยากฝึกงานในหน่วยงานที่น่าสนใจ ให้ทั้งประสบการณ์การทำงาน และความภูมิใจ ซึ่งบริษัท การบินไทย จำกัด ก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่อยู่ในความใฝ่ฝันของน้องๆ นักศึกษาฝึกงาน โดยน้องๆ จะต้องมีหลักเกณฑ์ตามที่บริษัท การบินไทย กำหนดไว้เบื้องต้น ดังนี้

  1. ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ยกเว้นสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน เช่น เกษตร ปิโตรเคมี ชลประทาน ประมง ฯลฯ
  2. หลักสูตรปวส. เฉพาะสายงานด้านช่าง ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน ทุกชั้นปี

โดยน้องๆ จะต้องมีความประพฤติเรียบร้อย แต่งกายสุภาพ ถูกต้องตามระเบียบที่ทางสถาบันกำหนด

ฝึกงาน การบินไทย

วิธีปฏิบัติในการส่งนักศึกษามาขอเข้ารับการฝึกงาน การบินไทย

  1. สถาบันนักศึกษาที่มีความประสงค์จะส่งนักศึกษาเพื่อสมัครเข้าฝึกงานกับบริษัทฯ กรุณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และจัดทำหนังสือแจ้งความจำนงขอฝึกงานพร้อมระบุรายชื่อนักศึกษาที่ประสงค์จะฝึกงาน โดยระบุคณะ สาขาวิชา วันเริ่มการฝึกงาน (ตรงตามที่บริษัทฯ กำหนด) และวันสิ้นสุดการฝึกงาน (ตามที่สถาบันฯ กำหนด) ถึง ผู้ัจัดการกองบรรจุแต่งตั้ง ฝ่ายบริหารบุคลากร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 89 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในกำหนดที่บริษัทฯ ให้ยื่นเอกสารขอฝึกงาน
  2. นักศึกษาที่สถาบันอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะต้องมายื่นแสดงความจำนงด้วยตนเองและเข้าสัมภาษณ์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร 3 ชั้น 5 กองบรรจุแต่งตั้ง (IA) โดยแต่งกายตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด ตามคู่มือนักศึกษาฝึกงาน เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์แล้ว จะดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษา
  3. หากผ่านการสัมภาษณ์แล้ว เจ้าหน้าที่จะมอบเอกสารยืนยันการรับเข้าฝึกงานพร้อมแจ้งกำหนดวันปฐมนิเทศ (เริ่มฝึกงาน)

 

สำหรับกำหนดการยื่นเอกสารสัมภาษณ์เพื่อฝึกงาน สำหรับนักศึกษาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้ง นักศึกษาสถาบันภูมิภาค (ต่างจังหวัด) ติดตามรายละเอียดได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>Download Link