กรมการจัดหางาน รับสมัครนักวิชาการ วุฒิปริญญาตรี 48 อัตรา

0
1084
กรมการจัดหางาน

งานราชการ วุฒิปริญญาตรี

กรมการจัดหางาน เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน กำลังเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อดำเนินการสอบแข่งขัน บรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จำนวน 48 อัตรา โดยผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ จะต้องปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

สมาชิกท่านใด สนใจที่จะสมัครงานราชการกับกรมการจัดหางาน ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศ ซึ่งในการรับสมัครงานครั้งนี้ กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 16 เมษายน 2558

กรมการจัดหางานงานราชการ กรมการจัดหางาน

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ  จำนวน 48 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

การรับสมัครสอบงานราชการ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ กรมการจัดหางาน สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 16 เมษายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

  1. ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 300 บาท
  2. ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท

ค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

กรมการจัดหางานจะประกาศรายชือ่ผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ทางเว็บไซต์ http://www.doe.go.th หรือ http://doe.thaijobjob.com หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”

อ่านรายละเอียดทั้งหมด>>>Download Link