กรมการท่องเที่ยว เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิปริญญาตรี 2559 จำนวน 2 อัตรา

0
2171

งานราชการที่เปิดสอบ 2559

กรมการท่องเที่ยว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ในตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยว วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา โดยผู้สอบผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับอัตราเงินเดือน 18,000 บาท

สมาชิกท่านใด สนใจงานราชการที่เปิดสอบ 2559 ของกรมการท่องเที่ยว ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 9 – 17 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน กรมการท่องเที่ยว

งานราชการที่เปิดสอบ 2559

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 2 อัตรา

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาท่องเที่ยวและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวที่ได้กำหนดไว้ ทั้งในการกำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยวและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว สนับสนุนการประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประสานงาน สนับสนุน และผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

 

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบฟอร์มที่กำหนดได้ที่ห้องโถงกลาง ชั้น 1 กรมการท่องเที่ยว ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 9 – 17 พฤศจิกายน 2558 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร เป็นเงิน 200 บาท

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน