กรมการเงินทหารบก รับสมัครงานราชการ ชาย/หญิง วุฒิปวช. 60 อัตรา

0
3863
กรมการเงินทหารบก

งานราชการทหาร วุฒิปวช.

มาถึงตำแหน่งงานในเครื่องแบบกันบ้าง วันนี้กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลพลเรือน / ทหารกองหนุน ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ ระดับ ปวช. ทั้งชายและหญิง เพื่อทำการคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน รวมทั้งหมดจำนวน 60 อัตรา

ดังนั้น สมาชิกท่านใดที่สนใจงานราชการทหาร ซึ่งมีทั้งความมั่นคง และสวัสดิการต่างๆ มากมาย เตรียมเอกสาร หลักฐานการศึกษาให้พร้อม ทั้งนี้ กรมการเงินทหารบก จะเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 16 – 27 มีนาคม 2558 โดยผู้สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้จากเอกสารแนบท้ายประกาศ

กรมการเงินทหารบกสมัครงานราชการทหาร

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นายทหารประทวนชาย จำนวน 45 อัตรา

  2. นายทหารประทวนหญิง จำนวน 15 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงานราชการทหาร

  1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี สัญชาติไทยโดยการเกิด
  2. มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร โดยเพศชาย ต้องมีความสูงอย่างต่ำ 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม. โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายที่ระบุในแบบ สด.43 และเพศหญิง ต้องมีความสูงอย่างต่ำ 150 ซม.
  3. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สายพาณิชยกรรมทุกสาขา (ต้องศึกษาวิชาบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต) กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ หากสอบคัดเลือกได้แล้ว จะใช้คุณวุฒิสูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้
  4. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา โดยเฉพาะคดียาเสพติดทุกประเภทมาก่อน และเป็นผู้เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย
  5. สำหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญา และไม่แจ้งต่อหน่วยรับบรรจุตามความเป็นจริง เมื่อตรวจสอบพบในภายหลัง กองทัพบกจะถือว่าผู้สมัครแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อกองทัพบกภายหลัง ดังนั้น กองทัพบกจะสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุภายหลังได้
  6. งดรับบรรจุบุคคลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.2537 ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติเข้ารับราชการทหาร พ.ศ.2497

 

กำหนดการรับสมัครงานราชการทหาร

กรมการเงินทหารบก จะเปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 16 – 27 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ กองกำลังพล กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก จะประกาศในวันที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 16.30 น.

 

รายละเอียดทั้งหมด>>>>สมัครงานราชการทหาร