กรมการแพทย์ รับสมัครงานโรงพยาบาล 120 อัตรา

0
7453
กรมการแพทย์

ประกาศรับสมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานโรงพยาบาลที่เปิดสอบ ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งนี้ กรมการแพทย์เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการ สังกัดกรมการแพทย์ ประจำโรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 10 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 120 อัตรา

สำหรับผู้ที่สนใจ ต้องการสมัครงานโรงพยาบาล ให้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งให้ถูกต้อง ตรงตามเงื่อนไขที่กรมการแพทย์กำหนดไว้ และสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ได้ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 มกราคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมการแพทย์สมัครงานโรงพยาบาล

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเลิดสิน จำนวน 1 ตำแหน่ง
 2. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.เมตตาประชารักษ์ จำนวน 3 ตำแหน่ง
 3. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ราชวิถี จำนวน 43 ตำแหน่ง
 4. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.เลิดสิน จำนวน 34 ตำแหน่ง
 5. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันประสาทวิทยา จำนวน 16 ตำแหน่ง
 6. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันโรคผิวหนัง จำนวน 1 ตำแหน่ง
 7. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ จำนวน 2 ตำแหน่ง
 8. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รพ.ธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน จำนวน 2 ตำแหน่ง
 9. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพเด็กฯ จำนวน 2 ตำแหน่ง
 10. เภสัชกรปฏิบัติการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 11. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ รพ.นพรัตน์ราชธานี จำนวน 1 ตำแหน่ง
 12. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ รพ.เลิดสิน จำนวน 1 ตำแหน่ง
 13. นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ รพ.มะเร็งสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 ตำแหน่ง
 14. นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ รพ.ธัญญารักษ์ขอนแก่น จำนวน 1 ตำแหน่ง
 15. นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ รพ.ราชวิถี จำนวน 1 ตำแหน่ง
 16. นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ สถาบันประสาทวิทยา จำนวน 1 ตำแหน่ง
 17. นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ สถาบันสุขภาพเด็กฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 18. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย รพ.ราชวิถี จำนวน 1 ตำแหน่ง
 19. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก รพ.ราชวิถี จำนวน 2 ตำแหน่ง
 20. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก สถาบันสุขภาพเด็กฯ จำนวน 1 ตำแหน่ง
 21. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข สถาบันประสาทวิทยา จำนวน 1 ตำแหน่ง
 22. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน รพ.นพรัตน์ราชธานี จำนวน 2 ตำแหน่ง
 23. เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน รพ.ราชวิถี จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

กำหนดการ และวิธีการรับสมัครงานโรงพยาบาล

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 มกราคม 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผุู้สมัครต้องปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวล สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวล สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก ในวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคาร 5 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี และที่เว็บไซต์ www.dms.moph.go.th/ และ http://job.dms.moph.go.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>>Download Link