กรมดุริยางค์ทหารบก รับสมัครนักเรียน ชาย/หญิง 2560 จำนวน 50 นาย

0
8233

สมัครดุริยางค์กองทัพบก 2560

กรมดุริยางค์ทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลพลเรือน ชาย/หญิง เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 50 นาย โดยมีรายละเอียดคุณสมบัติของู้สมัคร ดังปรากกในเอกสารแนบท้ายประกาศ

สำหรับผู้สนใจสมัครดุริยางค์กองทัพบก 2560 ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้สมัครได้ที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2560 – วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ

งานราชการ กองดุริยางค์ทหารบก

 

สมัครดุริยางค์กองทัพบก 2559

ตำแหน่งที่รับสมัคร

นักเรียนดุริยางค์ทหารบก ชาย/หญิง จำนวน 50 นาย

 

คุณสมบัติของผู้สมัครดุริยางค์กองทัพบก 2560

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมดุริยางค์ทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคลพลเรือน ชาย/หญิง เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคุณสมบัติ ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

สถานที่รับสมัครดุริยางค์กองทัพบก 2560

ผู้สมัครสามารถสมัครได้ที่ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตหญาไท กรุงเทพมหานคร โดยผู้สนใจติดต่อขอรับระเบียบการรับสมัครได้ที่โรงเรียนดุริยางค์ทหารบกตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2560 – วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครดุริยางค์กองทัพบก 2559