กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดสอบงานราชการ 24 ตำแหน่ง 75 อัตรา

0
115

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 24 ตำแหน่ง 75 อัตรา สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการตามประกาศดังกล่าว ให้สมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชม.

เปิดสอบงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

1. นายสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

2. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา

4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา

5. นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 4 อัตรา

6. นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา

7. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

8. นักวิชาการภูมิสารสนเทศ จำนวน 4 อัตรา

9. นิติกร จำนวน 4 อัตรา

10. เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

11. เจ้าพนักงานประมง จำนวน 1 อัตรา

12. นายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา

13. นายช่างเครื่องกล จำนวน 14 อัตรา

14. ช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา

15. นายช่างรังวัด จำนวน 1 อัตรา

16. นายท้ายเรือ จำนวน 8 อัตรา

17. กะลาสี จำนวน 1 อัตรา

18. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 5 อัตรา

19. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 8 อัตรา

20. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

21. ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 4 อัตรา

22. พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

23. พนักงานประมงพื้นฐาน จำนวน 3 อัตรา

24. สหโภชน์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ในการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการครั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

การรับสมัครสอบงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>งานราชการที่เปิดสอบ