กรมทหารราบที่ 1 รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 118 อัตรา

0
2923
กองพันทหารราบที่ 4

ประกาศรับสมัครงานราชการทหาร

มาถึงข่าววงการทหารกันบ้างนะคะ ครั้งนี้เป็นประกาศรับสมัครงานราชการทหารของ กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในอัตราพลอาสาสมัคร สังกัด กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ

สมาชิกท่านใด ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ระบุไว้ หากต้องการรับราชการทหาร เตรียมเอกสารหลักฐานให้พร้อม และสมัครงานราชการทหารได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2558

กองพันทหารราบที่ 4สมัครงานราชการทหาร

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. พลปืนเล็ก  จำนวน 118 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงานราชการทหาร

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือเทียบเท่า
  2. เป็นทหารกองหนุน (พลทหารกองประจำการหรือจบหลักสูตร นศพ.ปีที่ 3 ขึ้นไป) อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2528
  3. มีสัญชาติไทยและบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
  4. มีอวัยะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร โดยมีส่วนสูงตั้งแต่ 165 ซม. ถึง 175 ซม. น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 48 กก. และไม่เกิน 80 กก. ไม่มีรอยสักตามร่างกาย หรือแผลเป็น ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
  5. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรืออยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
  6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
  7. ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ

 

วิธีการรับสมัครงานราชการทหาร

สำหรับผู้ที่สนใจ ต้องการสมัครงานในครั้งนี้ ให้สมัครได้ที่ ร้อย.ปล.ที่ 1 ร.1 พัน 4 รอ. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ สำหรับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก จะประกาศในวันที่ 23 มีนาคม 2558 โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.4thinfanitry.in.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>>Download Link