กรมธนารักษ์ เปิดสอบงานราชการ การเงินและบัญชี วุฒิปวส./ปริญญาตรี รวม 5 อัตรา

0
894

กรมธนารักษ์ รับสมัครงาน

กรมธนารักษ์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลทำการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คุณวุฒิปวส. จำนวน 4 อัตรา และปริญญาตรี 1 อัตรา

ดังนั้น สมาชิกที่สนใจตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบของกรมธนารักษ์ จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กรมธนารักษ์กำหนด และสมัครสอบงานราชการทางอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 7 – 28 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครงาน กรมธนารักษ์

 กรมธนารักษ์ รับสมัครงาน

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา

  2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  จำนวน 4 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. และมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว

 

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา โดยจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ. และมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว

 

กำหนดการ และวิธีการรับสมัครสอบ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 28 สิงหาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.treasury.go.th หัวข้อ “บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-service” แบนเนอร์ “รับสมัครงาน”

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

กรมธนารักษ์ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 7 กันยายน 2558 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารกรมธนารักษ์ และในเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ ที่ www.treasury.go.th

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>กรมธนารักษ์ รับสมัครงาน