กรมประมง รับสมัครบุคคลบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิปริญญาตรี 15 อัตรา

0
99

งานราชการที่เปิดสอบวันนี้ กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 15 ตำแหน่ง

ผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าวนี้ ให้สมัครสอบได้โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 10 กันยายน 2562

สมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • นักวิชาการประมงปฏิบัติการ จำนวน 15 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้สมัครสอบงานราชการ จะต้องได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญา หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน จากสถานการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ดังนี้

  1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
  2. สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  3. สาขาวิทยาศษสตร์กายภาพ
  4. สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
การรับสมัครสอบงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม – 10 กันยายน 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สนใจสมัครสอบจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานราชการ