งานราชการ “กรมประมง” เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 50 อัตรา

0
11378

สอบงานราชการ กรมประมง

กรมประมง กำลังดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ทั้งสังกัดราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 50 ตำแหน่ง

สมาชิกท่านใดสนใจตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบของกรมประมง ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครงาน กรมประมง

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา
    อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท

    คุณสมบัติ :
    • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขาวิชาควบคุมเรือประมง หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
    • ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี หรือในระดับคุณวุฒิที่สูงกว่า

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมประมง กำลังดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครงานในตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://job.fisheries.go.th ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้การชำระเงินเสร็จสิ้นจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์

เอกสารต้นฉบับ >>> งานราชการที่เปิดสอบ