กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2562 จำนวน 2,680 อัตรา

0
6049

สอบนักเรียนนายสิบทหารบก

กรมยุทธศึกษาทหารบก กองทัพบก มีประสงค์เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกเพื่อเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรของกองทัพบก ประจำปี 2562 ทั้งสิ้น 2,680 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์ สมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 – 25 มกราคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการ กองทัพบก

ตำแหน่งราชการที่เปิดสอบ

 1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก จำนวน 1,980 นาย

  บุคคลพลเรือน จำนวน 1,188 นาย
  คุณสมบัติ :
  • เป็นผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  • อายุ 18 – 20 ปีบริบูรณ์ (ผู้เกิด พ.ศ.2542 – 2544) มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสำคัญฯ (แบบ สด.9) หรือหนังสือสำคัญฯ (แบบ สด.8)
  • อายุ 21 – 22 ปีบริบูรณ์ (ผู้เกิด พ.ศ.2540 – 2541) มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบสำคัญฯ (แบบ สด.9) มีตราประทับจากศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบก ว่าอยู่ระหว่างการนำขึ้นทะเบียนกองประจำการหรือหนังสือสำคัญฯ (แบบ สด.8)
  • อายุ 22 ปีบริบูรณ์ (ผู้เกิด พ.ศ.2540) มีหลักฐานทางทหาร ได้แก่ ใบรับรองผลการตรวจเลือกฯ (แบบ สด.43) ว่าจับสลาก “ดำ”
  ทหารกองประจำการ จำนวน 792 นาย
  คุณสมบัติ :
  • ทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2538)
  • ทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2538)
  • พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2538)
 2. หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ จำนวน 700 นาย

  คุณสมบัติ :
  • ทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2538)
  • ทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก และทหารกองประจำการ แต่งกายกองทัพบก สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย หรือสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งรับราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนวันรายงานตัวเข้ารับการศึกษา หรือผู้ครบกำหนดปลดในเดือน เม.ย.61
  • ทหารกองหนุน ได้แก่ ทหารเกณฑ์ที่เคยเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก (ให้บันทึกเลขประจำตัว 10 หลักจากบัตรประจำตัวทหาร จึงสามารถทำการกรอกข้อมูลได้)
  • พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2538)
  • อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ (ผู้ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2538)
คุณสมบัติทั่วไป :
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า
 • เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณเพศก่อนสอบภาควิชาการ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ
 • มีสัญชาติไทย และบิดารมารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
 • มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 • ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
 • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแค่ความผิดในลักษณะลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท เว้นแต่มีกฏหมายล้างมลทินให้แก่ บรรดาผู้ต้องรับโทษในกรณีความผิดต่างๆ
 • ต้องว่ายน้ำได้ในระยะทางไม่น้อยกว่า 25 เมตร ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่าพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
 • เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
 • ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 ในปีที่สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
 • ผู้ที่ขอผ่อนผัน ไม่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการในปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2562) และผู้ที่จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปี 2562 ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ

การสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์ สมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://www.atc.rta.com หรือ www.radd-atc.com  ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561 – 25 มกราคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เอกประกาศรับสมัคร >>> คลิก

ระเบียบการรับสมัคร >>> คลิก