กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครงานราชการ 19 ตำแหน่ง 246 อัตรา

0
2322

ประกาศรับสมัครงานราชการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 19 ตำแหน่ง รวม 246 อัตรา ผู้ที่สนใจประกาศรับสมัครงานราชการในครั้งนี้ สามารถสมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

ประกาศรับสมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. นักเทคนิคการแพทย์  จำนวน 3 อัตรา
 2. พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน 1 อัตรา
 3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาโท) จำนวน 3 อัตรา
 4. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี) จำนวน 121 อัตรา
 5. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
 6. นักฟิสิกส์รังสี จำนวน 4 อัตรา
 7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
 8. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 24 อัตรา
 9. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 6 อัตรา
 10. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 6 อัตรา
 11. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
 12. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 5 อัตรา
 13. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 2 อัตรา
 14. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 36 อัตรา
 15. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 16. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา
 17. พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 12 อัตรา
 18. พนักงานบริการ จำนวน 7 อัตรา
 19. พนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 6 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงานราชการ

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภททั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 จำนวน 19 ตำแหน่ง รวม 246 อัตรา โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

 เอกสารต้นฉบับ ประกาศรับสมัครงานราชการ