กรมสรรพสามิต เปิดสอบงานราชการ วุฒิปริญญาตรี 50 อัตรา

0
1345
งานราชการ กรมสรรพาสามิต
งานราชการ กรมสรรพาสามิต

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ อัพเดทล่าสุด กรมสรรพสามิต จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน 50 อัตรา โดยบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับอัตราเงินเดือน 15,000 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้ และสมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 29 ธันวาคม 2557

งานราชการ กรมสรรพาสามิต
งานราชการ กรมสรรพาสามิต

งานราชการ กรมสรรพสามิต

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ  จำนวน 50 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าของ ก.พ.
  2. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  • ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน
  • ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภาษี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ
  • ปฏิบัติงานอื่นตมที่ได้รับมอบหมาย

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 29 ธันวาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังที่ปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

 

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

  1. ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 200 บาท
  2. ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการอินเตอร์เน็ต จำนวน 30 บาท

เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมแล้ว จะไม่คืนเงินให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

กรมสรรพสามิต จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ทราบ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ทางเว็บไซต์กรมสรรพสามิต ที่ http://www.excise.go.th/job หัวข้อ “ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ” และหัวข้อ “ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ” และที่ป้ายประกาศสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารกรมสรรพสามิต

 

อ่านรายละเอียด>>> งานราชการที่เปิดสอบ