กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครงานราชการ 12 อัตรา

0
910

สมัครงานราชการ 2558

หน่วยงานราชการที่เปิดสอบ อัพเดทล่าสุด กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (สายงานด้านการเจรจา) วุฒิปริญญาโท จำนวน 12 อัตรา โดยผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และได้บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับอัตราเงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท

ผู้ที่สนใจสมัครงานราชการ 2558 ให้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งให้ครบถ้วน และสมัครงานราชการด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงาน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

สมัครงานราชการ 2558

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ  จำนวน 12 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
  2. เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท หรือกรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งสำนักงาน ก.พ.จัดให้สำหรับส่วนราชการต่างๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป  ทั้งนี้ ผู้ใดเคยสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปไม่ผ่าน ต้องมีระยะห่างจากวันที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปครั้งก่อน ไม่น้อยกว่า 150 วัน หรือตามที่ ก.พ.กำหนด

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการตลด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย มาตรการ กฏระเบียบ ข้อตกลงทางการค้า การเจรจาการค้า การปกป้องผลประโยชน์ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า รวมทั้งการประสานงาน การประชุม การประชุมระหว่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง
  2. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

 

การสมัครงานราชการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อ.เมือง จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 3 ่ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ  โดยผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท และค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 26 มกราคม 2558 ณ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และทางเว็บไซต์ http://www.dtn.go.th

 

อ่านรายละเอียดทั้งหมด>>>งานราชการที่เปิดสอบ