กรมแพทย์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบ ปี 2562 ทั้งบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน จำนวนทั้งสิ้น 70 อัตรา

0
19107

สมัครสอบ กรมแพทย์ทหารบก

กรมแพทย์ทหารบก มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบ บุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสังกัด เหล่าทหารแพทย์ จำนวนทั้งสิ้น 70 อัตรา

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครราชการ กรมแพทย์ทหารบก สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 9 – 29 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 11.00 น. และ 13.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก

สมัครราชการกรมแพทย์ทหารบก

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. นายทหารประทวนชาย จำนวน 50 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เป็นทหารกองหนุนสังกัดกองทัพบก (เหล่าแพทย์)/เป็นทหารกองหนุนสังกัดกองทัพอากาศ หรือกองทัพเรือ (เหล่าอื่น ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ โดยมีเอกสารรับรอง และ/หรือมีประกาศนียบัตรว่าได้เข้ารับการอบรมในด้านการแพทย์และพยาบาล ในระหว่างเป็นทหารกองประจำการ) ครบกำหนดการเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้วก่อนวันรับสมัคร (ปลดจากกองประจำการแล้ว)
  • มีอายุระหว่า 18 – 25 ปี (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2537 – 1 เม.ย. 2544)
  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่สำนักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง
 2. นายทหารประทวนชาย/หญิง จำนวน 20 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เป็นบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) หรือเป็นทหารกองเกิน หรือเป็นทหารกองหนุน (ไม่จำกัดเหล่า)
  • อายุ 18 – 25 ปี (เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2537 – 1 เม.ย. 2544)
  • สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ต่อจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาของเหล่าทัพ หรือสถาบันการศึกษาอื่น ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง
  • เพศชาย ต้องมีความสูงตั้งแต่ 160 ซม. ขึ้นไป มีขนาดรอบอกตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไป ในเวลาหายใจออก และมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 48 กิโลกรัม ขึ้นไป โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายจากการวัดขนาดร่างกายในวันรับสมัคร
  • เพศหญิง ต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม โดยจะพิจารณาจากผลการวัดขนาดร่างกายจากการวัดขนาดร่างกายในวันรับสมัคร และต้องไม่อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ (เนื่องจากมีการทดสอบร่างกาย และเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ซึ่งหากตรวจพบภายหลังคณะกรรมการสามารถพิจารณาสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับบรรจุ หรือยกเลิกเพิกถอนหรือระงับการบรรจุได้)

การรับสมัครกรมแพทย์ทหารบก

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ กรมแพทย์ทหารบก ใสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 9 – 29 มกราคม 2562 เวลา 08.30 – 11.00 น. และ 13.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กองกำลังพล กรมแพทย์ทหารบก (ชั้น 2) เลขที่ 8 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> กรมแพทย์ทหารบก