กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงานราชการ วุฒิ ม.3-ปริญญาโท 8 อัตรา

0
1503

ประกาศรับสมัครงานราชการ

กรมโยธาธิการและผังเมือง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 7 ตำแหน่ง โดยต้องการบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ถึงระดับปริญญาโท เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ 8 อัตราด้วยกัน

สำหรับสมาชิกที่สนใจ ต้องการสมัครงานราชการ ตามประกาศดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 5 – 11 สิงหาคม 2558

สมัครงาน กรมโยธาธิการ

ประกาศรับสมัครงานราชการ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. พนักงานวางผังเมือง จำนวน 2 อัตรา
  2. พนักงานสถาปนิก (ด้านสถาปัตยกรรม) จำนวน 1 อัตรา
  3. พนักงานสถาปนิก (ด้านสถาปัตยกรรมผังเมือง) จำนวน 1 อัตรา
  4. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
  5. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
  6. พนักงานวิศวกร จำนวน 1 อัตรา
  7. พนักงานพิมพ์แบบ จำนวน 1 อัตรา

.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงาน กรมโยธาฯ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 5 – 11 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

กรมโยธาธิการและผังเมือง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ ที่ปิดประกาศ กรมโยธาธิการและผังเมือง และทาง www.dpt.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>สมัครงาน กรมโยธาฯ