การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ วุฒิ ม.3 รวม 60 อัตรา

0
14135

สมัครงาน การรถไฟ

งานระเบียบการโดยสาร กองโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะส่วน เพื่อทำหน้าที่แทนพนักงานรถนอนประจำขบวนรถ จำนวน 60 อัตรา เป็นชาย 40 อัตรา และหญิง 20 อัตรา โดยจะได้รับค่าจ้าง วันละ 300 บาท คุณสมบัติที่ต้องการ จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

สมาชิกท่านใดที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข หรือมีบุคคลที่รู้จัก คุ้นเคย ต้องการสมัครงาน การรถไฟ ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 10 – 27 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

สมัครงานการรถไฟแห่งประเทศไทย

 

สมัครงาน การรถไฟ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

ลูกจ้างเฉพาะส่วน จำนวน 60 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน การรถไฟ

  1. เพศชาย มีสัญชาติไทย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเรียน ร.ด. จบชั้นปีที่ 3 แล้ว อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่รับสมัคร ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 55 กก.
  2. เพศหญิง มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 50 กก.
  3. คุณวุฒิจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น

 

การรับสมัครงาน การรถไฟ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงาน การรถไฟ ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 10 – 27 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงาน การรถไฟ