คลิกด่วน!!! สมัครสอบ กพ ภาค ก 2559 เปิดรับสมัครแล้ว

0
3549

สมัครสอบ กพ ภาค ก 2559

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการยังส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้ส่วนราชการสามารถสรรหาบุคคลเข้าสู่ส่วนราชการได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครสอบ กพ ภาค ก 2559 ในครั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้จากเอกสารต้นฉบับ และเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสอบ กพ ภาค ก 2559 ให้พร้อมไว้เลยนะคะ

สมัครสอบ กพ

สมัครสอบ กพ ภาค ก 2559

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ กพ ภาค ก 2559

  1. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่งของส่วนราชการ
  2. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและระดับวุฒิการศึกาตามที่ส่วนราชการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

 

การรับสมัครสอบ กพ ภาค ก 2559

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กพ ภาค ก 2559 สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 4 เมษายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการ (ภาค ก. พิเศษ) ประจำปี 2559” โดยผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครสอบ กพ ภาค ก 2259