งานน่าสนใจ!! การท่าอากาศยานอู่ตะเภา รับสมัครงานวุฒิ ปวช.-ปวส.-ปริญญาตรี 191 อัตรา

0
8320

สมัครงาน การท่าอากาศยาน

การท่าอากาศยานอู่ตะเภา กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน และลูกจ้างทุนหมุนเวียนของการท่าอากาศยานอู่ตะเภา ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยเปิดรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 58 ตำแหน่ง รวม 191 อัตรา

สมาชิกท่านใดที่สนใจตำแหน่งงานว่าง 58 ตำแหน่งของการท่าอากาศยานอู่ตะเภา สามารถตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงานได้จากเอกสารต้นฉบับ และสมัครงานทางอินเตอร์เน็ตได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 พฤษภาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครงานอู่ตะเภา

 

สมัครงาน การท่าอากาศยาน

ตำแหน่งงานว่าง

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 21 ตำแหน่ง

 1. เจ้าหน้าที่แผนกนโยบายและยุทธศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาท่าอากาศยาน จำนวน 2 อัตรา
 3. เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร จำนวน 1 อัตรา
 4. เจ้าหน้าที่แผนกบริหารทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา
 5. เจ้าหน้าที่แผนกกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่มาตรฐานและความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
 7. เจ้าหน้าที่มาตรฐานและควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยกิจการการบิน จำนวน 1 อัตรา
 8. เจ้าหน้าที่มาตรฐานและความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย จำนวน 2 อัตรา
 9. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
 10. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
 11. เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ จำนวน 2 อัตรา
 12. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 2 อัตรา
 13. เจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 14. เจ้าหน้าที่คดี จำนวน 1 อัตรา
 15. เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา จำนวน 1 อัตรา
 16. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
 17. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเขตการบินและระบบในสนามบิน จำนวน 3 อัตรา
 18. เจ้าหน้าที่จัดการหลุมจอด จำนวน 2 อัตรา
 19. เจ้าหที่ข้อมูลการบิน จำนวน 1 อัตรา
 20. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 21. เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าและแสงสว่าาง / ไฟฟ้ากำลัง / ไฟฟ้าสนามบิน จำนวน 2 อัตรา

 

วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. จำนวน 21 ตำแหน่ง

 1. เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจจ่าย จำนวน 1 อัตรา
 3. เจ้าหน้าที่รับจ่าย จำนวน 1 อัตรา
 4. เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ จำนวน 3 อัตรา
 5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเขตการบินและระบบในสนามบิน จำนวน 5 อัตรา
 7. เจ้าหน้าที่จัดการหลุมจอด จำนวน 3 อัตรา
 8. เจ้าหน้าที่ข้อมูลการบิน จำนวน 5 อัตรา
 9. เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่นอกเขตการบิน จำนวน 1 อัตรา
 10. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า จำนวน 2 อัตรา
 11. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 อัตรา
 12. เจ้าหน้าที่การพาณิชย์ จำนวน 2 อัตรา
 13. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 32 อัตรา
 14. เจ้าหน้าที่ตรวจค้น จำนวน 4 อัตรา
 15. เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าแสงสว่าง / ไฟฟ้ากำลัง / ไฟฟ้าสนามบิน จำนวน 8 อัตรา
 16. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 อัตรา
 17. เจ้าหน้าที่เครื่องมือกลและระบบปรับอากาศ จำนวน 4 อัตรา
 18. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงสนามบิน จำนวน 2 อัตรา
 19. เจ้าหน้ที่ซ่อมบำรุงอาคาร จำนวน 2 อัตรา
 20. พลขับรถ จำนวน 8 อัตรา
 21. ช่างรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

 

ลูกจ้างทุนหมุนวียน วุฒิ ปวช. จำนวน 16 ตำแหน่ง

 1. เจ้าหน้าที่คลัง จำนวน 2 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่คดี จำนวน 1 อัตรา
 3. เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา จำนวน 1 อัตรา
 4. เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
 5. พนักงานธุรการ (แผนกธุรการ) จำนวน 2 อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่สายพาน / บันไดเลื่อน / ลิฟท์ จำนวน 5 อัตรา
 7. เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่นอกเขตการบิน จำนวน 7 อัตรา
 8. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า จำนวน 8 อัตรา
 9. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 7 อัตรา
 10. เจ้าหน้าที่สัมภาระ จำนวน 2 อัตรา
 11. เจ้าหน้าที่บริการสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา
 12. เสมียนแผนกรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา
 13. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงสนามบิน จำนวน 8 อัตรา
 14. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอาคาร จำนวน 8 อัตรา
 15. พลขับรถ จำนวน 7 อัตรา
 16. ช่างรถยนต์ จำนวน 4 อัตรา

 

การรับสมัครงาน การท่าอากาศยาน

ผู้ประสงค์จะสมัครงาน การท่าอากาศยาน ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 พฤษภาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

 

เอกสารต้นฉบับ สมัครงาน การท่าอากาศยาน