[งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ] องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) รับสมัครงาน วุฒิปริญญาตรี 9-13 ก.ย.

0
534

งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ องค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุ แต่งตั้งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจในตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3-5 กองนโยบายและแผน วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 อัตรา

ในส่วนของผู้ที่มีความสนใจงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ให้สมัครงานด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 9-13 กันยายน 2562

งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

  • พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3-5 จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางสาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

การรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

ผู้สมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล องค์การจัดการน้ำเสีย อาคารเล่าเป้งง้วน ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2562 ในวันและเวลาราชการ หรือสมัครงานทางไปรษณีย์ โดยอ่านรายละเอียดการจัดส่งได้จากลิงก์แนบท้ายประกาศนี้

เอกสารต้นฉบับ>>>งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ