งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ อ.ส.ค. รับพนักงานสาขาการตลาด วุฒิปริญญาตรี รับถึง 31 ต.ค.

0
1162

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกบริหารการตลาด วุฒิปริญญาตรี ในส่วนของผู้สนใจงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ ให้สมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานว่าง

  • หัวหน้าแผนกบริหารการตลาด จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบงานรัฐวิสาหกิจ ให้สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16-31 ตุลาคม 2562 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์การส่งเสริมกิจการโคนม ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ