งานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ สถาบันการบินพลเรือน รับสมัครงาน 14 ตำแหน่ง

0
476

สถาบันการบินพลเรือน เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 14 ตำแหน่ง 19 อัตรา

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ตามประกาศรับสมัครงานดังกล่าว ให้สมัครงานออนไลน์ฺได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 23 กันยายน 2562

สมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 1. ผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลัง จำนวน 1 อัตรา
 2. นักบริหารการเงิน ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา
 3. นักตรวจสอบภายใน ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา
 4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับต้น จำนวน 2 อัตรา
 5. นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา
 6. ครูวิชาภาคพื้น ระดับต้น (กองวิชาบริหารการบิน) จำนวน 1 อัตรา
 7. ครูวิชาภาคพื้น ระดับต้น (กองวิชาอิเล็คทรอนิคส์การบิน) จำนวน 1 อัตรา
 8. ช่างอิเล็กทรอนิกส์การบิน ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา
 9. พนักงานพัสดุเครื่องอิเล็กทรอนิกส์การบิน ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา
 10. ครูวิชาภาคพื้น ระดับต้น (หลักสูตรมหาบัณฑิต) จำนวน 2 อัตรา
 11. บัตินายทะเบียนภาคพื้น ระดับต้น จำนวน 1 อัตรา
 12. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ระดับกลาง จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานรัฐวิสาหกิจ ให้สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์สถาบันการบินพลเรือน ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม – 23 กันยายน 2562 โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของสถาบันการบินพลเรือน ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานรัฐวิสาหกิจ