[งานรัฐวิสาหกิจ] บริษัท ไปรษณีย์ไทย รับสมัครงาน 4 ่ตำแหน่ง 6 อัตรา

0
9361

สมัครงาน ไปรษณีย์ไทย

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในตำแหน่งต่างๆ โดยต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 6 อัตรา

สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงาน ไปรษณีย์ไทย ตามประกาศรับสมัครงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าว ให้ดาวน์โหลดข้อมูลของแต่ละตำแหน่ง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมัครงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2558

job-thailand-post

สมัครงาน ไปรษณีย์ไทย

ตำแหน่งงานรัฐวิสาหกิจที่เปิดสอบ

 

วันที่ รายการ
15 ก.ค. 58 – 07 ส.ค. 58 คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หรือปริญญาโท บริหารธุรกิจ ทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ และมีคุณวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์ มีความรู้ภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี พร้อมเอกสารหรือหลักฐานแสดงความรู้ความสามารถเกี่ยวกับภาษาอังกฤษประกอบการสมัคร   สัญลักษณ์แสดงรายการใหม่กระพริบ 
ดาวน์โหลดข้อมูล สัญลักษณ์ดาวน์โหลด
15 ก.ค. 58 – 07 ส.ค. 58 คุณวุฒิปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี   สัญลักษณ์แสดงรายการใหม่กระพริบ 
ดาวน์โหลดข้อมูล สัญลักษณ์ดาวน์โหลด
15 ก.ค. 58 – 07 ส.ค. 58 คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน หากมีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์การเงินของโรงแรม ศูนย์ประชุมหรือโครงการอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ   สัญลักษณ์แสดงรายการใหม่กระพริบ 
ดาวน์โหลดข้อมูล สัญลักษณ์ดาวน์โหลด
15 ก.ค. 58 – 07 ส.ค. 58 คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง โดยมีความรู้ความชำนาญทางเทคนิคการช่าง สามารถเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Auto Cad และสามารถคำนวณปริมาณวัสดุและแรงงานสำหรับงานก่อสร้าง รวมทั้งมีประสบการณ์ งานด้านก่อสร้างได้เป็นอย่างดี   สัญลักษณ์แสดงรายการใหม่กระพริบ 
ดาวน์โหลดข้อมูล สัญลักษณ์ดาวน์โหลด