งานราชการที่เปิดสอบ กระทรวงพลังงาน 4 ตำแหน่ง

0
1563
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

งานราชการที่เปิดสอบ

ประกาศรับสมัครงานราชการ อัพเดทวันที่ 8 ธันวาคม 2557 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป, นิติกร, นักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการพัสดุ รวม 4 อัตรา

เพื่อให้การสมัครงานราชการเป็นไปโดยราบรื่น ผู้สมัครจึงควรตรวจสอบคุณสมบัติของตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบแต่ละตำแหน่ง ให้เรียบร้อย โดยสามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้จากงลิงก์แนบท้าประกาศ และสมัครงานทางอินเตอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 – วันที่ 7 มกราคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กระทรวงพลังงาน

งานราชการ กระทรวงพลังงาน

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  จำนวน 1 ตำแหน่ง

  2. นิติกรปฏิบัติการ  จำนวน 1 ตำแหน่ง

  3. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  จำนวน 1 ตำแหน่ง

  4. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือก และแต่งตั้งเข้ารับราชการ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครสอบงานราชการ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครงานได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ และจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 430 บาท ซึ่งค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันในวันที่ 27 มกราคม 2558 ทางเว็บไซต์ http://job.energy.go.th หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ”

 

อ่านรายละเอียดทั้งหมด>>>งานราชการ กระทรวงพลังงาน