งานราชการ!!! กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบแข่งขับเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ จำนวน 43 อัตรา

0
7096

งานราชการ กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค มีประสงค์จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ครั้งที่ 1/2560 ในตำแหน่งต่างๆ รวมทั้งสิ้น 43 อัตรา

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานราชการ กรมควบคุมโรค ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครด้วยตนเอง ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน กรมควบคุมโรค

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 17 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : ระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท
  คุณสมบัติ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 3 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : ระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท
  คุณสมบัติ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทางอาชีวอนามัย ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 3. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : ระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท
  คุณสมบัติ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
 4. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : ระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท
  คุณสมบัติ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 5. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : ระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท
  คุณสมบัติ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
 6. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : ระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท
  คุณสมบัติ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 7. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : ระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท
  คุณสมบัติ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
 8. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : ระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท
  คุณสมบัติ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาหรือสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์
 9. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : ระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท
  คุณสมบัติ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : ระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท
  คุณสมบัติ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาครา หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 11. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : ระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท
  คุณสมบัติ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเลขานุการ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 12. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : ระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท
  คุณสมบัติ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 13. ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : ระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท
  คุณสมบัติ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม หรือสาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดิทัศน์
 14. ตำแหน่งโภชนาการปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  อัตราเงินเดือน : ระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท
  คุณสมบัติ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

การรับสมัครงานราชการ

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงานราชการ กรมควบคุมโรค ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครด้วยตนเอง ทางอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ https://ddc.job.thai.com หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครั้งที่ 1-2560” ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คลิกเพื่ออ่าน >>> สมัครงานราชการ