เปิดรับสมัคร! งานราชการ กรมคุมประพฤติ วุฒิปวช. ปวส. ปริญญาตรี จำนวน 26 อัตรา

0
8733

งานราชการ กรมคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติ มีประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพนักงงานคุมประพฤติปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ทั้งหมด จำนวน 26 อัตรา

สมาชิกที่สนใจสมัครงานกรมคุมประพฤติ สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครงาน กรมคุมประพฤติ

 

งานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา
  2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 7 อัตรา
  3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัครงานราชการที่เปิดสอบ

ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
– วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
– วุฒิ ปวส. หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
– วฒิ ปวช. อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาบัญชี และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครงานในตำแหน่งราชการที่เปิดสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 21 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้การชำระเงินเสร็จสิ้นจะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์

เอกสารต้นฉบับ งานราชการที่เปิดสอบ