งานราชการ กรมบัญชีกลาง เปิดสอบ นักวิชาการ วุฒิปริญญาตรี 12 อัตรา

0
860
กรมบัญชีกลาง

งานราชการ กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 12 อัตรา โดยผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับอัตราค่าตอบแทนเป็นไปตามที่ ก.พ.กำหนด

สำหรับผู้สนใจ สมัครงานราชการ กรมบัญชีกลาง ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครงานได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ตลอด24 ชั่วโมง

กรมบัญชีกลางงานราชการ กรมบัญชีกลาง

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)  จำนวน 10 อัตรา

  2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ส่วนกลาง) จำนวน 2 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ตำแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัติการ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีี่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.แล้ว
  2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ.แล้ว

 

การรับสมัครงานราชการ กรมบัญชีกลาง

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครงานราชการ กรมบัญชีกลาง สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

 

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

กรมบัญชีกลาง จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง http://www.cgd.co.th หัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมบัญชีกลาง”

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>งานราชการ กรมบัญชีกลาง