[งานราชการ] กรมสรรพากร เปิดรับสมัครงานวุฒิ ปวช./ปริญญาตรี 17 อัตรา

0
5200

งานราชการ กรมสรรพากร

กรมสรรพากร จะทำการเปิดรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2559 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร วุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา และ พนักงานภาษีสรรพากร วุฒิ ปวช. จำนวน 15 อัตรา

สมาชิกที่สนใจสมัครงานราชการ กรมสรรพากร ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 – 16 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง

สมัครงาน กรมสรรพากร

งานราชการ กรมสรรพากร

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  1. เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร  จำนวน 2 อัตรา

  2. พนักงานภาษีสรรพากร จำนวน 15 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. ตำแหน่งเจาพนักงานภาษีสรรพากร เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
  2. ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกั ในสาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการขาย สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

 

การรับสมัครงานราชการ กรมสรรพากร

กรมสรรพากรจะรับสมัครสอบทั้ง 2 ตำแหน่ง ทางระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร ตั้งแต่วันที่ 6 – 16 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ดังปรากฏรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย

 

เอกสารต้นฉบับ งานราชการ กรมสรรพากร