[งานราชการ] กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครงาน วุฒิป.โท

0
1133

งานราชการ กระทรวงพาณิชย์

งานราชการที่เปิดสอบวันนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า โดยผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการบรรจุเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับอัตราเงินเดือน 21,000 บาท

สมาชิกที่สนใจ สมัครงานราชการ กระทรวงพาณิชย์ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 กันยายน 2558

สมัครงาน กระทรวงพาณิชย์

งานราชการ กระทรวงพาณิชย์

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

นักวิชาการพาณิชย์ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์
  2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่

 

การรับสมัครงานราชการ กระทรวงพาณิชย์

ให้ผู้ประสงค์จะรับสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ กระทรวงพาณิชย์
(สนามบินน้ำ) อาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (อาคาร 1 ตึกริมน้ำ) กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 6 ห้อง 50605 อ.เมือง จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 21 – 25 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

ค่าธรรมเนียมการสอบ

ผู้สมัครจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท

 

ดูรายละเอียดหรือสมัครงาน