งานราชการ “สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม” เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ ที่น่าสนใจ

0
5361

สมัครงาน กระทรวงคมนาคม

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มีประสงค์ที่จะดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวน 9 ตำแหน่ง และกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 1 ตำแหน่ง เปิดรับรวมทั้งสิ้น 14 อัตรา

สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงานราชการ กระทรวงคมนาคม ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว ให้ดาวน์โหลดใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 สิงหาคม 2560

งานราชการ กระทรวงคมนาคม

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ

 1. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบิน (ด้านการสอบสวนอุบัติเหตุเครื่องบิน) จำนวน 3 อัตรา

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
  • ถือหรือเคยถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกเครื่องบิน ที่มีศักย (Rating) นักบินผู้ควบคุมอากาศยาน (Pilot In Command, PIC) กับ เครื่องบินที่สามารถบรรจุที่นั่งผู้โดยสารได้อย่างน้อย 1๐๐ ที่นั่ง
  • มีหรือเคยมี Aviation English Proficiency Level อย่างน้อย ระดับ 4
  • มีชั่วโมงบินในตำแหน่ง PIC กับเครื่องบินตามข้อ1 ในเที่ยวบินขนส่ง ทางอากาศ (Commercial Flights) รวมมากกว่า 5,000 ชั่วโมง นับถึง วันปิดรับสมัคร
   * ค่าตอบแทน: 150,000 – 218,400 บาท
 2. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการปฏิบัติการบิน (ด้านการสอบสวนอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
  • ถือหรือเคยถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกเฮลิคอปเตอร์ที่มีศักย PIC กับเฮลิคอปเตอร์ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Gas Turbine
  • มีหรือเคยมีAviation English Proficiency Level อย่างน้อย ระดับ 4
  • มีชั่วโมงบินในตำแหน่ง PIC กับเฮลิคอปเตอร์ตามข้อ1 ในเที่ยวบิน ขนส่งทางอากาศ (Commercial Flights) รวมมากกว่า 1,000 ชั่วโมง นับถึงวันปิดรับสมัคร
   *ค่าตอบแทน: 140,000 – 218,400 บาท


 3. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบำรุงรักษาอากาศยาน (ด้านการสอบสวนอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Gas Trubine) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
  • ถือใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินประเภท 2 ที่มีศักยเฮลิคอปเตอร์ ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Gas Turbine
  • มีประสบการณ์ทำงานบำรุงรักษาเฮลิคอปเตอร์ตามข้อ1 ที่ทำการบินขนส่งทางอากาศ (Commercial Flight) ในฐานะนายช่างภาคพื้นดิน ประเภท 2 ที่มีศักยเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าว อย่างน้อย 10 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
   *ค่าตอบแทน: 80,000 – 163,800 บาท
 4. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบำรุงรักษาอากาศยาน (ด้านการสอบสวนอุบัติเหตุเครื่องบินที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Piston Enging) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
  • ถือใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดินประเภท 2
  • มีประสบการณ์ทำงานบำรุงรักษาเครื่องบินที่ติดตั้งเครื่องยนต์ Piston Engine ในฐานะนายช่างภาคพื้นดินประเภท 2 อย่างน้อย 15 ปี นับถึง วันปิดรับสมัคร
   *ค่าตอบแทน: 40,000 – 80,000 บาท
 5. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบำรุงรักษาอากาศยาน (ด้านวิศวกรรมการบิน) จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านวิศวกรรมการบินหรือการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องบินหรือการประกันคุณภาพการบำรุงรักษาเครื่องบิน ของผู้ถือใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ หรือการกำกับดูแลด้านความ สมควรเดินอากาศ หรือการกำกับดูแลด้านวิศวกรรมการบินของผู้ถือ ใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ รวมอย่างน้อย 15 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
   *ค่าตอบแทน: 80,000 – 163,800 บาท


 6. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการจราจรทางอากาศ จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ถือหรือเคยถือใบอนุญาตพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ
  • มีหรือเคยมี Aviation English Proficiency Level อย่างน้อย ระดับ 4
  • เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ
  • มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ หรือ การกำกับดูแลด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ รวมอย่างน้อย 15 ปี
   *ค่าตอบแทน: 80,000 – 163,800 บาท
 7. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสนามบิน จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานสนามบิน หรือการกำกับดูแลด้านมาตรฐานสนามบิน รวมอย่างน้อย 10 ปี
   *ค่าตอบแทน: 60,000 – 100,000 บาท


 8. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านมนุษยปัจจัย จำนวน 3 อัตรา
  สาขาแพทย์ศาสตร์

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาแพทย์ศาสตร์ โดยได้รับ ใบประกาศวิชาชีพจากแพทยสภา
  • ผ่านการฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์การบินหรือจิตวิทยาการบิน
  • มีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้องกับด้านเวชศาสตร์การบินหรือจิตวิทยาการบิน รวมไม่น้อยกว่า 5 ปี
   *ค่าตอบแทน: 120,000 – 163,800 บาท

  สาขาจิตวิทยา

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาจิตวิทยา
  • ผ่านการฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์การบินหรือจิตวิทยาการบิน หรือมี ประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านที่เกี่ยวข้องด้านเวชศาสตร์การบินหรือ จิตวิทยาการบิน รวมไม่น้อยกว่า 3 ปี
   *ค่าตอบแทน: 40,000 – 80,000 บาท
 9. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฏหมาย จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์และมีประสบการณ์การ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายด้านการบิน อย่างน้อย 7 ปีหรือ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกนิติศาสตร์และมี ประสบการณ์การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายด้านการบินอย่างน้อย 5 ปีหรือ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านการบิน จากต่างประเทศ และมีประสบการณ์การปฏิบัติงานน้อย 4 ปีหรือ
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอกนิติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับด้านการบินจากต่างประเทศ และมีประสบการณ์การปฏิบัติงาน อย่างน้อย 2 ปี
   *ค่าตอบแทน: 50,000 – 100,000 บาท

กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ

 1. ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านภาษา จำนวน 1 อัตรา

  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 800 คะแนน หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 7 คะแนน หรือ TOEFL IBT ไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน โดยคะแนน ต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบจนถึงวันที่สมัคร
  • มีประสบการณ์การแปลเอกสารไทย-อังกฤษ และอังกฤษ-ไทย รวมไม่ น้อยกว่า 5 ปี
   *ค่าตอบแทน: 35,000 – 68,350 บาท

การรับสมัครงานราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครงานได้โดยยื่นเอกสารสมัครงานด้วยตนเองที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ในวัน และเวลาราชการ หรือส่งใบสมัครทางโทรสารหมายเลย 0-2280-6115 และสามารถส่งใบสมัครได้ทาง E-mail: [email protected] ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์แนบท้ายเอกสารด้านล่าง

ประกาศรับสมัคร >>>> คลิก
รายละเอียดคุณสมบัติ >>>> คลิก
ดาวน์โหลดใบสมัคร >>>> คลิก