งานราชการ กระทรวงยุติธรรม รับสมัครพนักงานราชการ 52 อัตรา

0
2994
กระทรวงยุติธรรม

งานราชการ กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 12 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 52 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายประกาศ

สำหรับสมาชิกที่ต้องการสมัครงานราชการ กระทรวงยุติธรรม ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าวนี้ ให้สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 โดยสมัครงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ตลอด24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กระทรวงยุติธรรมงานราชการ กระทรวงยุติธรรม

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

 1. นิติกร (ส่วนกลาง)  จำนวน 7 อัตรา
 2. นิติกร สำนักงานยุติธรรมจังหวัด จำนวน 14 อัตรา
 3. นักวิชาการเงินและบัญชี (ส่วนกลาง) จำนวน 1 อ้ตรา
 4. นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานยุติธรรมจังหวัด จำนวน 19 อัตรา
 5. นักบริหารจัดการงานยุติธรรม (ส่วนกลาง) จำนวน 3 อัตรา
 6. นักประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) จำนวน 2 อัตรา
 7. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
 8. ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
 9. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
 10. นายช่างโยธา (ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
 11. นายช่างเขียนแบบ (ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
 12. เจ้าหน้าที่งานคลัง (ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ กระทรวงยุติธรรม

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ กระทรวงยุติธรรม ให้สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ปิดระบบการรับสมัครในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 24.00 น.)

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ณ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ชั้น 6 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และทางเว็บไซต์ www.moj.go.th หรือ https://moj.job.thai.com

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>งานราชการ กระทรวงยุติธรรม