งานราชการ กองทัพเรือ รับสมัคร วุฒิ ปวช./ปวส./ปริญญาตรี 37 อัตรา

0
1837

งานราชการ กองทัพเรือ

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2558 จำนวน 37 อัตรา ระดับการศึกษา ปวช. ปวท. ปวส. และปริญญาตรี ดังนั้น กองทัพเรือจึงเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ลูกจ้างประจำ ที่มีคุณสมบัติในสาขาที่กองทัพเรือต้องการ สำหรับบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการในกองทัพเรือ ในตำแหน่งอัตราของหน่วยต่างๆ ในกองทัพเรือ

สมาชิกท่านใดที่สนใจ สมัครงานราชการ กองทัพเรือ ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 สิงหาคม 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กองทัพเรือ

งานราชการ กองทัพเรือ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

1. ระดับปริญญาตรี (เพศชาย/หญิง) เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือ สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้การรับรอง หรือสถานศึกษา ในต่างประเทศที่กระทรวงกลาโหมยินยอมให้บรรจุเข้ารับราชการในสาขา

 1. บัญชี / การบัญชี (เพศชาย)  จำนวน 3 อัตรา
 2. บัญชี / การบัญชี (เพศหญิง)  จำนวน 1 อัตรา
 3. นิติศาสตร์ และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา  จำนวน 1 อัตรา
 4. วิศวกรรมไฟฟ้า (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
 5. วิศวกรรมเครื่องกล (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
 6. วิศวกรรมโยธา (เพศชาย) จำนวน 2 อัตรา
 7. สถาปัตยกรรมศาสตร์ (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา
 8. คหกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 9. บรรณารักษ์ศาสตร์ / บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

 

2. ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี (เพศชาย/หญิง) เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรในกองทัพเรือ สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองในสาขา

 1. ระดับ ปวช. สาขาาการบัญชี จำนวน 15 อัตรา
 2. ระดับปวช. / ปวท. / ปวส. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 อัตรา
 3. ระดับ ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
 4. ระดับ ปวช. สาขาสำรวจ  จำนวน 1 อัตรา
 5. ระดับ ปวช. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
 6. ระดับ ปวช. สาขาการพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ในการรับสมัครคัดเลือกครั้งนี้ กองทัพเรือ จะรับสมัครบุคคลพลเรือน นายทหารประทวน ลูกจ้างประจำเเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และมีคุณวุฒิที่กำหนด ดังปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

การรับสมัครงานราชการ กองทัพเรือ

ผู้สนใจสมัครงานราชการ กองทัพเรือ ให้สมัครงานด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารนันทสวัสดิการ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 สิงหาคม 2558 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>งานราชการ กองทัพเรือ