[งานราชการ ทหารอากาศ] กองบิน 46 รับสมัครงาน วุฒิ ปวช. สายช่าง

0
3394

งานราชการ ทหารอากาศ

กองบิน 46 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานเทคนิค สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท และค่าครองชีพพิเศษเดือนละ 2,000 บาท

สมาชิกท่านใด สนใจสมัครงานราชการ ทหารอากาศ กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าวนี้ ให้สมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

งานราชการ กองบิน46

 งานราชการ ทหารอากาศ

ตำแหน่งงานราชการที่เปิดสอบ

  • ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง แผนกช่างโยธา กองบิน 46 จำนวน 1 อัตรา

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
  2. ติดตั้ง ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประกอบ ปรับ ตรวจและทดลองยานพาหนะ และเครื่องทุ่นแรง ตลอดจนอุปกรณ์และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
  3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรงภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
  4. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  6. หากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

การรับสมัครงานราชการ ทหารอากาศ

ผู้ประสงค์จะสมัครงานราชการ ทหารอากาศ กองบิน 46 พิษณุโลก ให้สมัครงานด้วยตนเองได้ที่ แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 46 ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

 

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

กองบิน 46 จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนน ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่า โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อ หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งเดียวกันใหม่ แล้วแต่กรณี

 

คลิกเพื่ออ่าน>>>>งานราชการ ทหารอากาศ