สอบตำรวจ!!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก แต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 521 อัตรา

0
14731

สมัครสอบตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวนทั้งสิ้น 521 อัตรา

ผู้สนใจ สมัครสอบตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครสอบ นายสิบตำรวจ

สมัครสอบตำรวจ

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)

 1. ตำแหน่งผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่บัญชี และหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานด้านบัญชี ในหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 162 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • ต้องเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด
  • เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย / หญิง
  • อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
  • เพศชายร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร / เพศหญิงร่างกายต้องไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทางบัญชี (ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่รับสมัคร เนื่องจากเป็นไปตามมติ ก.ตร. ที่เกี่ยวข้องและอัตราเงินเดือนที่ใช้แต่งตั้ง)
  • วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว

  เอกสารประกาศกองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) >>> คลิก

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)

 1. ตำแหน่งผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนทำหน้าที่วิทยาการ ในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 100 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • ต้องเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด
  • เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย / หญิง
  • อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
  • เพศชายร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร / เพศหญิงร่างกายต้องไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  • วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว

  เอกสารประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ >>> คลิก

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)

 1. ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสารและหน้าที่พนักงานวิทยุ จำนวน 90 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย / หญิง
  • อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
  • เพศชายร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร / เพศหญิงร่างกายต้องไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือช่างโทรคมนาคม
  • วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว
 2. ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย / หญิง
  • อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
  • เพศชายร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร / เพศหญิงร่างกายต้องไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม หรือคอมพิวเตอร์
  • วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว
 3. ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่พลขับ จำนวน 20 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
  • อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
  • เพศชายร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า (ทุกสาขา) และต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ (ประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได้) ที่ยังไม่หมดอายุ
  • วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว

  เอกสารประกาศสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร >>> คลิก

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

 1. ตำแหน่งผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่งานดับเพลิง ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 134 อัตรา

  คุณสมบัติ :
  • ต้องเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด
  • เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
  • อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
  • เพศชายร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า (ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่รับสมัคร เนื่องจากเป็นไปตามมติ ก.ตร. ที่เกี่ยวข้องและอัตราเงินเดือนที่ใช้แต่งตั้ง)
  • วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว

  เอกสารประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน >>> คลิก

การสมัครสอบตำรวจ

ผู้ประสงค์ สมัครสอบตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.policeadmission.org ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ