ด่วนที่สุด!!! บริษัท วิงสแปน รับสมัคร พนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น ท่าอากาศสุวรรณภูมิ

0
8325
บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด

สมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น Customer Service Agent ประจำที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อปฎิบัติงานให้บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) ซึ่งมีการเพิ่มอัตราบุคลากรสำหรับปี 2558 ณ จุดบริการต่างๆ ของ หน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น (TGGS:Thai Ground Services) เพื่อปฎิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัดสมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ

ตำแหน่งงานว่าง

พนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น (Customer Service Agent) ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ดูแลอำนวยความสะดวกทั่วไปแก่ผู้โดยสารของบริษัท การบินไทยฯ (Thai Airways) และสายการบินลูกค้าของบริษัท การบินไทยฯ (Customer Airlines)
 2. ตรวจรับบัตรโดยสาร (Check-in)
 3. ตรวจรับบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง
 4. ปฏิบัติงานรับส่งผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก ณ อาคารในประเทศและอาคารระหว่างประเทศ
 5. จัดเตรียมเอกสารประกอบการบิน
 6. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ

 1. สัญชาติไทย
 2. เพศชายหรือหญิง (กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น โดยมีเอกสาร สด.8 หรือสด.43)
 3. เพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร เพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
 4. อายุต้องไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์
 5. วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา หรือเทียบเท่า
 6. สถานภาพ ต้องไม่เคยผ่านการสมรส และไม่มีบุตร
 7. มีทักษะในการสื่อสาร มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 8. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี มีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (กำหนดให้ TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) และหากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่นๆจะเป็ประโยชน์ในการพิจารณา
 9. สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ และปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ
 10. หากมีประสบการณ์ด้านการให้บริการในธุรกิจสายการบิน และการโรงแรม จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
 11. มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office Word และ Microsoft Office Excel)
 12. ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ทำโดยประมาท หรือลหุโทษ
 13. ไม่เคยเป็นผู้ถูกห้ามให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานใดๆของบริษัท การบินไทยฯ มาก่อนตลอดจนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานฯ เนื่องจากทำความเสียหายให้บริษัทฯ โดยจง ใจหรือ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
 14. ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ

 1. พิมพ์ใบสมัคร 3 ชุด Download ได้ http://www.wingspantg.com
 2. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
 3. ผลการสอบ TOEIC ตัวจริง พร้อมสำเนา จำนวน 2 ชุด
 4. สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 2 ชุด
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
 7. สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 2 ชุด

***หมายเหตุ

ขั้นตอนการ Grooming And Document Screen

1. ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนใน http://www.wingspantg.comพร้อมทั้ง Print จัดเรียงเอกสารประกอบการสมัคร 2 ชุดดังนี้

 1. ชุดที่ 1 ใบสมัคร 2 ชุด+เอกสารประกอบ 1 ชุด
 2. ชุดที่ 2 ใบสมัคร 1 ชุด+เอกสารประกอบ 1 ชุด

2. ใบสมัครที่ไม่ระบุคะแนน TOEIC หรือ คะแนนน้อยกว่า 500 จะไม่ได้รับการพิจารณา
3. สำหรับผู้ที่กำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปี 2558 จะต้องมีใบรับรองจากสภามหาวิทยาลัยและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ยื่นด้วย
4. การแต่งกายในวันส่งใบสมัครและวันสัมภาษณ์ (Document and Grooming Screen)

 1. ผู้สมัครชาย แต่งกายด้วยชุดสูทสากลสีดำ ทับเสื้อเชิ๊ตสีขาว เนคไทสีสุภาพ
 2. ผู้สมัครหญิง แต่งกายด้วยชุดกระโปรงสูทสีดำ ทับเสื้อสีขาว ความยาวกระโปรงปิดเข่าหรือพอดีเข่า รองเท้าหุ้ม ส้น และกระเป๋าสีดำ สวมถุงน่อง หากผมยาวต้องรวบเป็นมวยผม

 

การสมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ

ให้ผู้ที่สนใจ สมัครงาน สนามบินสุวรรณภูมิ สมัครด้วยตนเอง (Walk-in) พร้อมหลักฐานและใบสมัคร (Download ใบสมัครได้ที่ http://www.wingspantg.com) เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนสัมภาษณ์ตามมาตรฐานการคัดเลือกของการบินไทยฯ ณ สำนักงาน Wingspan อาคาร 13 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

Walk-in : ตั้งแต่วันนี้ – 1 กุมภาพันธ์ 2559
สัมภาษณ์ : 2-4 กุมภาพันธ์ 2559