ทุนการศึกษามูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย สำหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์

0
793
มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย

ทุนการศึกษา ปริญญาตรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้กับนิสิต / นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 โดยผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป ซึ่งอยูในเกณฑ์เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะใช้ในการศึกษาต่อให้จบในระดับปริญญาตรี

สมาชิกท่านใดที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ที่ต้องการสมัครขอรับทุนการศึกษาในครั้งนี้ สามารถติดต่อสมัครขอรับทุนได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2558

มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย

ทุนการศึกษา ปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เป็นนิสิต / นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ในปีการศึกษา 2558 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป
  2. มีความประพฤติดี ไม่เคยประพฤติผิดกฏระเบียบของมหาวิทยาลัย ไม่เคยต้องโทษ หรือคดีใดๆ
  3. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์
  4. ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น และระดับประเทศในฐานะพลเมืองดี

 

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. ใบสมัคร
  2. รูปถ่ายขนาด 4×6 ซม. จำนวน 1 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
  3. ใบรายงานผลการศึกษา

 

เงื่อนไขและข้อผูกพันสำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษา

  1. การจ่ายเงินทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท มูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิต นักศึกษา
  2. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องรายงานผลการศึกษาผ่านสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสถาบันอุดมศึกษา รายงานผลการศึกษาให้ เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยผู้ขอรับทุนจะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ในแต่ละปีการศึกษา เพื่อที่จะได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องต่อไป

 

การติดต่อขอรับทุนการศึกษา

นิสิต/นักศึกษา สามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2558