ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครลูกจ้าง 16 ตำแหน่ง ทุกระดับวุฒิการศึกษา เช็คตำแหน่งงานว่าง ด่วน!!!

0
7931

ในการสมัครเข้าทำงานกับธนาคารออมสิน ธนาคารมีกระบวนการตรวจสอบหลักฐานการสมัครงาน การปลอมแปลงเอกสารเพื่อใช้ในการสมัครงาน เป็นความผิดทางกฎหมาย และผู้สมัครมีหน้าที่ต้องแจ้งประวัติทางคดีของตนเอง หากผู้สมัครมีประวัติทางคดีแล้วไม่แจ้งในใบสมัคร ถือว่าผู้สมัครจงใจปิดข้อเท็จจริง หากธนาคารตรวจสอบพบในภายหลังจะตัดสิทธิท่านจากการสอบ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก หรือจากการเป็นพนักงานหรือลูกจ้างทันที โดยไม่อาจอ้างสิทธิหรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นทั้งนี้ ธนาคารไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนการเข้าทำงานใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างและเรียกเก็ยเงินเพื่อให้ท่านได้เข้าทำงานกับธนาคารออมสิน หากมีผู้ใด หรือกลุ่มบุคคลใดแอบอ้างหรือเรียกรับผลประโยชน์ กรุณาแจ้งที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 0 2299 8000 ต่อ 030211-2, 030221

สมัครงานธนาคาร

ตำแหน่งงานว่าง ออมสิน

 1. ลูกจ้างปฏิบัติการ (คนพิการ) สังกัดส่วนกลางและธนาคารออมสินภาค 1-18
 2. ลูกจ้างโครงการ
 3. ลูกจ้างปฏิบัติการ (ลักษณะงานด้านรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติงานเป็นกะ)
 4. ลูกจ้างเหมาจ่าย
 5. ลูกจ้างผู้ช่วยเภสัชกร
 6. ลูกจ้างปฏิบัติการ (สังกัดส่วนกลางและธนาคารออมสินภาค 1-18)
 7. ลูกจ้างวิชาชีพพยาบาล
 8. ลูกจ้างผู้ช่วยทันตแพทย์
 9. ลูกจ้างช่างเขียนแบบ
 10. ลูกจ้างช่างอิเล็กทรอนิกส์
 11. ลูกจ้างช่างเทคนิค
 12. ลูกจ้างช่างยนต์
 13. ลูกจ้างช่างภาพ
 14. ลูกจ้างขับรถยนต์
 15. ลูกจ้างขับเรือยนต์
 16. ลูกจ้างปฏิบัติการ (Call Center ปฏิบัติงานเป็นกะ) สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง

วิธีสมัครตำแหน่งงานว่าง ออมสิน

ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกใบสมัครหรือไม่คัดเลือกใบสมัครและสงวนสิทธิ์ที่จะเรียกหรือไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับการทดสอบหรือสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และผู้สมัครจะอ้างสิทธิ์ใด ๆโต้แย้งมิได้ ทั้งนี้ คะแนนสอบข้อเขียนและหรือคะแนนสอบสัมภาษณ์ของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุดโดยธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลหรือให้ข้อมูลการทดสอบข้อเขียนและหรือสัมภาษณ์และผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนและหรือสัมภาษณ์จะอ้างสิทธิ์ใดๆ โต้แย้งมิได้

ทั้งนี้ ใบสมัครของท่าน ธนาคารจะเก็บเป็นข้อมูลไว้ในระบบนับถึงวันที่30 ธันวาคม ของทุกปี หากท่านที่มีความสนใจจะเข้าร่วมงานกับธนาคาร ให้ท่านสมัครเข้าในระบบใหม่อีกครั้งเมื่อครบตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด

*** ผู้สมัครที่ได้ทำการส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้วสามารถกลับมาพิมพ์ใบสมัครใหม่อีกครั้งได้ โดยจะต้องกรอกข้อมูลตำแหน่งที่สมัคร วันเดือนปีเกิดหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และวันที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุของท่านให้ตรงดับที่ท่านกรอกใบสมัครครั้งแรก จึงจะสามารถสั่งพิมพ์ใบสมัครได้***

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครงานธนาคารออมสิน