ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.) เปิดรับสมัครงานจำนวนมาก ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างด่วน!!!

0
4695

ประกาศรับสมัครงานธนาคารวันนี้ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดลำปาง ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก ในตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 โดยผู้ได้รับการคัดเลือก ปฏิบัติงานในสาขาแต่ละสาขา จำนวน 14 สาขาด้วยกัน รวม 250 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงานธนาคาร ธ.ก.ส. สามารถสมัครงานด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 24-29 สิงหาคม 2565

สมัครงานธนาคาร

ตำแหน่งงานว่าง ธกส.

  • ลูกจ้างชั่วคราวปฏิปัติงานโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประจำาสาขา
    จำนวน 250 อัตรา

วิธีสมัครงานธนาคาร ธ.ก.ส.

ผู้สมัครที่มีคุณสมปัติตามที่ขนาคารกำหนด แจ้งความประสงค์ให้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้ตั้งแต่วันที่ 24 – 29 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ธ.ก.ส.สาขาตามภูมิสำเนาหรือที่ต้องการปฏิปัติงาน เพียง 1 สาขา (หากพบว่าสมัครมากกว่า 1 สาขา และได้รับคัดเลือก ธนาคารขอตัดสิทธิ์ในการสมัครดังกล่าว) และเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
1) สำเนาวุฒิการศึกษาฉบับสมบูรณ์
2) สำเนาปัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
3) รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
4) เอกสารจดทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
5) เอกสารเปลี่ยนซื้อ – สกุล (ถ้ามี)
6) เอกสารรับรองการได้รับวัคนป้องกันไวรัสโควิด19

 

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครานธนาคาร ธกส.