ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.) เปิดรับสมัครงานจำนวนมาก ตรวจสอบตำแหน่งงานว่างด่วน!!!

0
11945

ประกาศรับสมัครงานธนาคารวันนี้ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก ในตำแหน่ง พนักงานธนาคาร โดยผู้ได้รับการคัดเลือก ปฏิบัติงานในสาขาแต่ละสาขา รวม 11 อัตรา ในส่วนของผู้ที่สนใจ สมัครงานธนาคาร ธ.ก.ส. สามารถสมัครงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 – 28 ตุลาคม 2565

สมัครงานธนาคาร

ตำแหน่งงานว่าง ธกส.

  • พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 จำนวน 11 อัตรา

วิธีสมัครงานธนาคาร ธ.ก.ส.

การรับสมัครการสอบ
1 ผู้สมัครสามารถสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com
2 ผู้สมัครควรศึกษาประกาศของธนาคารก่อนทำการสมัครสอบ
3 ผู้สมัครกรอกข้อมูลใบสมัครตามที่ธนาคารกำหนดและเลือกตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการ ด้านคอมพิวเตอร์ ระดับ 4 โดยผู้สมัครรับรองความถูกต้องข้อมูลการสมัครด้วยตนเองและตรวจสอบข้อมูล ก่อนส่งใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ต่อผู้สมัครเองตามวันเวลาที่ธนาคารกำหนด
4 พิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินแบบ QR Code สามารถชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น Mobile Banking ทุกธนาคาร (ตั้งแต่วันที่ 18 – 28 ตุลาคม 2565) ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้นวันสุดท้ายของการ ชำระเงิน (28 ตุลาคม 2565 ภายในเวลา 22.00 น.เท่านั้น) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ค่าธรรมเนียมการสอบ 400 บาท
2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร และค่าบริการเสริม SMS 50 บาท
5 ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครสอบและพิมพ์ใบสมัครสอบได้หลังจากชำระ ค่าธรรมเนียมการสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการสรรหาและรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่าเป็น ผู้มีคุณวุฒิการศึกษา และคุณสมบัติตรงตามประกาศการสรรหาฉบับนี้ทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่า คุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากผู้สอบทุกขั้นตอน หรือ ในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้นได้

6 ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียนและสถานที่สอบอีกครั้งภายในเดือน พฤศจิกายน 2565 ทางเว็บไซต์ https://baac.thaijobjob.com ทั้งนี้ หากผู้สมัครที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ แล้วไม่มีรายชื่อ โปรดติดต่อธนาคารที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2558-6100 ต่อ 8332, 8334 โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ใน การจัดห้องสอบตามความเหมาะสม ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนจะอ้างสิทธิ์ใด ๆ มิได้

 

เอกสารต้นฉบับ>>>สมัครานธนาคาร ธกส.