ธนาคารแห่งประเทศไทย (แบงก์ชาติ) เปิดรับสมัครพนักงาน

0
51705

สมัครงานธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือ “แบงก์ชาติ” มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน โดยมีหลักเกณฑ์ในการรับสมัครงานตามข้อมูลในประกาศด้านล่างนี้

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน ธนาคารแห่งประเทศไทย สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ

 

สมัครงานธนาคารแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งงานว่าง

 1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัย (ปิดรับสมัคร วันที่ 25 มิถุนายน 2560)
  – เพศชาย
  – อายุไม่เกิน 35 ปี
  – วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก หรือนักเรียนจ่าทหารเรือ หรือนักเรียนจ่าทหารอากาศ หรือนักเรียนนายสิบตำรวจ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา เช่น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.สาขาอื่น ๆ เป็นต้น
 2. เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายบริหารเงินสำรอง ตำแหน่งที่ 1 (ปิดรับสมัคร วันที่ 30 มิถุนายน 2560)
  – อายุไม่เกิน 35 ปี
  – วุฒิการศึกษาปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์หรือการเงิน หรือวิศวกรรมทางการเงิน
  – ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 800 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 7.5/ TOEFL 600 (Paper-based), 220 (CBT), 100 (IBT)
 3. เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายบริหารเงินสำรอง ตำแหน่งที่ 2 (ปิดรับสมัคร วันที่ 30 มิถุนายน 2560)
  – อายุไม่เกิน 35 ปี
  – วุฒิการศึกษาปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์หรือการเงินหรือวิศวกรรมทางการเงิน และมีปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  – ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 800 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 7.5/ TOEFL 600 (Paper-based), 220 (CBT), 100 (IBT)
 4. เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายตลาดการเงิน ตำแหน่งที่ 1 (ปิดรับสมัคร วันที่ 7 กรกฎาคม 2560)
  – อายุไม่เกิน 35 ปี
  – วุฒิการศึกษาปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน/วิศวกรรมทางการเงิน/เศรษฐมิติ
  – ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 800 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 7.5/ TOEFL 600 (Paper-based), 200 (CBT), 100 (IBT)
 5. เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายตลาดการเงิน ตำแหน่งที่ 2 (ปิดรับสมัคร วันที่ 7 กรกฎาคม 2560)
  – อายุไม่เกิน 35 ปี
  – วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  – ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 750 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 7/ TOEFL 570 (Paper-based), 200 (CBT), 90 (IBT)
 6. เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายตลาดการเงิน ตำแหน่งที่ 3 (ปิดรับสมัคร วันที่ 7 กรกฎาคม 2560)
  – อายุไม่เกิน 35 ปี
  – วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือการเงิน หรือบริหารธุรกิจ หรือวิทยาศาสตร์การเงิน หรือวิศวกรรมการเงิน
  – ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 800 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า IELTS 7.5/ TOEFL 600 (Paper-based), 220 (CBT), 100 (IBT)
 7. ผู้ตรวจสอบ/ผู้ตรวจสอบอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฝตท.) (ขยายเวลาสมัคร วันที่ 18 กรกฎาคม 2560)
  – อายุไม่เกิน 35 ปี
  – วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางด้านสาขาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ และ/หรือสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
  – ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 575 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
 8. นักวิจัย/นักวิจัยอาวุโส สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ดำเนินการคัดเลือกทุกๆ สิ้นเดือน) (ปิดรับสมัคร วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
  – อายุไม่เกิน 60 ปี
  – ปริญญาโทขึ้นไป โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโทสาขาเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ หรือคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
  – มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี TOEIC ขั้นต่ำ 650 หรือเทียบเท่า โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>> สมัครงานธนาคารแห่งประเทศไทย